Το Πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Μεσσία

Από fonhbowntos.gr Μάιος 7, 2017 Η Δημόσια Δράση του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

«Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ’ αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου» (Ησ.11:2)

«Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα· ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· έθεσα το πνεύμά μου επ’ αυτόν· θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη». (Ησ.42:1)

«Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ’ εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε…..» (Ησ.61:1)

«Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας αδικίαν· διά τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». (Ψαλ.45:7)

Οι τρείς πρώτες προφητείες δόθηκαν μεταξύ του 713 και του 698 π.χ., η δε τελευταία γύρω στα 1000 π.χ., δηλαδή αρκετούς αιώνες πριν έρθει ο Μεσσίας. Μέσα απ’ αυτές αναγγέλεται ένα εξαιρετικό γεγονός, που θα λάβει χώρα στην ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ του προφητευόμενου προσώπου. Πρόκειται για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ  ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ στον Μεσσία. ΔΕΝ θα είναι όπως στους προφήτες, ακόμα και στους ποιο εκλεκτούς αλλά το Πνεύμα του Θεού θα κατοικούσε ΟΛΟΚΛΗΡΟ επάνω Του.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

«Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε ΤΟ Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν· 17 και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». (Ματθ.3:17)

«Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγων ότι Είδον ΤΟ Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ’ αυτόν». (Ιωάν.1:32)

«Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον· 18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ’ εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς,…. 21 Και ήρχισε να λέγη προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών». (Λουκ. 4:17-21)

Οι προφητείες εκπληρώθηκαν πέρα για πέρα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον Μεσσία του έθνους και Σωτήρα του κόσμου! Αυτός θα εκπλήρωνε απόλυτα το θείο θέλημα,  γι αυτό και ο Θεός τον συστήνει ως τον Υιόν Του και ως εκείνον στον οποίον θα ήταν ΠΛΗΡΗΣ η ευαρέσκειά Του επάνω Του. Θαυμαστή είναι η λεπτομέρεια του χρίσματος, αφού ΑΥΤΟΣ έλαβε «υπέρ (παρά πάνω από) τους μετόχους Του». Ενώ οι προφήτες και οι πιστοί του Θεού παίρνουν ένα μέρος (μερίδα) του Πνεύματος, ο Μεσσίας έλαβε ολόκληρο το Πνεύμα. Αξιοθαύμαστο είναι ότι τόσο οι προφητείες όσο και η εκπλήρωσή τους, μιλούν πάντοτε για «ΤΟ Πνεύμα». ΑΥΤΟ ΔΕΝ ήρθε στον Ιησού σαν «γλώσσες», δηλ. τμηματικά (Εφεσ.4:7) αλλά σαν περιστέρι ολοκληρωτικά. Κατοίκησε επάνω Του ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ του Πνεύματος! (Σπ. Φίλος: Προφητείες  της Βίβλου)

Ο ίδιος ο Ιησούς έλεγε για τον εαυτόν Του, πως ο Θεός ΔΕΝ έδωσε σ΄αυτόν ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ.  (Ιωάν.3:34) αντίθετα στους μαθητές, δίνεται η χάρις –τα χαρίσματα του Πνεύματος- «κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού» ( Α΄Κορ.12:11, Εφεσ.4:7) ΚΑΙ «κατά το μέτρον του κανόνος», (Β΄Κορ.10:13) το οποίο μοίρασε ο Θεός σε όλους, ώστε ανάλογα με την πίστη του ο καθένας να καταγίνεται σε διάφορες πνευματικές δραστηριότητες. (Ρωμ.12:6-8) ΑΥΤΕΣ στοχεύουν στην ΕΝΟΤΗΤΑ του σώματος της εκκλησίας, στην ΕΠΙΓΝΩΣΗ του Υιού του Θεού και στην ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ,  έχοντας πάντοτε ως παράδειγμα τον Χριστό. (Εφεσ.4:13)

Από fonhbowntos.gr Μάιος 7, 2017 Η Δημόσια Δράση του Μεσσία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ