Αυτός που θα προετοίμαζε τον δρόμο του Μεσσία

Από fonhbowntos.gr Απρίλιος 30, 2017 Η Δημόσια Δράση του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

10 Περάσατε, περάσατε διά των πυλών· ετοιμάσατε την οδόν του λαού· επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν· εκρίψατε τους λίθους· υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. 11 Ιδού, ο Κύριος διεκήρυξεν έως των άκρων της γης, Είπατε προς την θυγατέρα της Σιών, Ιδού, ο Σωτήρ σου έρχεται….. (Ησ.62:10-11)

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού ημών. (Ησ.40:3)

Ιδού, ΕΓΩ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν ΜΟΥ...(Μαλ.3:1)

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ:

Οι πιο πάνω προφητείες απείχαν μεταξύ τους 300 χρόνια. Η πρώτη έγινε το 712 π.χ., η δεύτερη το 698 π.χ. και η Τρίτη το 397 π.χ.

Το περιεχόμενό τους ήταν:

Α) Η προετοιμασία του λαού να δεχτεί τον Μεσσία «ετοιμάσατε την οδόν του λαού»

Β) Ο Μεσσίας θα ερχόταν και θα δρούσε μέσα σ’ έναν συγκεκριμένο λαό, τον Ισραήλ «του Θεού ημών» και «είπατε προς την θυγατέρα της Σιών»

Γ) Η προετοιμασία θα γινόταν από ΕΝΑ και όχι από πολλά πρόσωπα «Φωνή ΒΟΩΝΤΟΣ εν τη ερήμω» και «εγώ αποστέλλω τον ΑΓΓΕΛΟ μου..»

Δ) Ο Μεσσίας θα ερχόταν για να ΣΩΣΕΙ τον λαό από τις ΑΜΑΡΤΙΕΣ και όχι από κοινωνικές ανισότητες η από διεφθαρμένα και άδικα πολιτικά καθεστώτα. Αυτό φαίνεται από την φράση του προφήτου που λέει, «Ιδού, ο Σωτήρ σου έρχεται..»

ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠ’ ΟΛΑ:

Ε) Το πρόσωπο του Μεσσία εξισώνεται με τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Με την φράση «ΕΓΩ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν ΜΟΥ» δείχνει, ότι είναι ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ. Η Καινή Διαθήκη εξηγεί πλήρως και με σαφήνεια πως επρόκειτο για την ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ! (Φιλιπ.2:5-11 κ.αλ.)

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

1 Εν εκείναις δε ταις ημέραις έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμω της Ιουδαίας 2 και λέγων· Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. 3 Διότι ούτος είναι ο ρηθείς υπό Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού. (Ματθ.3:1-3)

7.Ενώ δε ούτοι ανεχώρουν, (οι απεσταλμένοι του Ιωάννη) ήρχισεν ο Ιησούς να λέγη προς τους όχλους περί του Ιωάννου· Τι εξήλθετε εις την έρημον να ίδητε; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον; 8. Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; άνθρωπον ενδεδυμένον μαλακά ιμάτια; ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων ευρίσκονται. 9 Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου.10 Διότι ούτος είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον· Ιδού, ΕΓΩ αποστέλλω τον άγγελόν ΜΟΥ προ προσώπου ΣΟΥ, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν ΣΟΥ έμπροσθέν ΣΟΥ. (Ματθ.11:7-10)

Παρατηρήσεις:

Α) Ο Ματθαίος στην αφήγησή του πηγαίνει κατ’ ευθεία από την επιστροφή στην Αίγυπτο στο κήρυγμα του Ιωάννη, (Λουκ.3:1-12) προσπερνώντας έτσι μια περίοδο 30 χρόνων περίπου με μοναδική εξαίρεση το περιστατικό που έλαβε χώρα στον ναό του Σολομώντα κατά την εορτή του Πάσχα και όταν ο Ιησούς ήταν δώδεκα χρονών. (Λουκ.2:42)

Β) Ο ίδιος ο Ιησούς με όσα λέει δείχνει σε όλους ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ΕΙΝΑΙ ο άγγελος της προφητείας.

Γ) Είναι αξιοσημείωτο ότι εδώ, το ΜΟΥ γίνεται ΣΟΥ για να φανεί αφενός το Δεύτερο Πρόσωπο της Θεότητας που έγινε άνθρωπος κι αφετέρου ότι ΑΥΤΟΣ είναι ΕΚΕΙΝΟΣ που η προφητεία προανήγγειλε!

Από fonhbowntos.gr Απρίλιος 30, 2017 Η Δημόσια Δράση του Μεσσία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ