Η φυγή στην Αίγυπτο και η επιστροφή

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Ότε ο Ισραήλ ήτο νήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου. (Ωσ.11:1)

Αυτή δόθηκε από τον προφήτη Ωσηέ το 740π.χ. τον ίδιο χρόνο που άρχιζε και ο Ησαΐας την δημόσια δράση του. Ο ίδιος  αργότερα θάδινε περισσότερες λεπτομέρειες για τον Μεσσία.

Σημειώνουμε:

Η προφητεία δείχνει, όπως φαίνεται στην αρχή της, να δόθηκε για τον Ισραήλ ως πρωτότοκο μεταξύ των εθνών, όμως η διακήρυξη του προφήτου, αφορά τόσο την φυγή του Ιησού στην Αίγυπτο μετά την γέννησή του όσο και την επιστροφή του στην γη του Ισραήλ.

Η εκπλήρωση της προφητείας

13 Αφού δε αυτοί (οι Μάγοι) ανεχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ εις τον Ιωσήφ, λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και έσο εκεί εωσού είπω σοι· διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον, διά να απολέση αυτό. 14 Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού διά νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, 15 και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος· Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου. (Ματθ.2:13-15)

19.Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτω, 20 λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ύπαγε εις γην Ισραήλ· διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου. 21 Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ.(Ματθ.2:19-21)

Τον τόπο που παροίκησε η οικογένεια του Ιωσήφ στην Αίγυπτο τα ευαγγέλια δεν τον αναφέρουν και ούτε το χρονικό διάστημα που παρέμεναν εκεί μακριά από το εγκληματικό μένος του Ηρώδη. Για κάποιους  αναλυτές  της Αγίας γραφής αυτό δεν ήταν πάνω από ένα η δύο χρόνια, αφού ο Ηρώδης πέθανε σχετικά γρήγορα μετά την φυγή της οικογένειας στην Αίγυπτο. Σημασία έχει όμως, ότι τίποτα και κανένα γεγονός απ΄όσα  διαδραματίστηκαν στο άμεσο περιβάλλον του Ιησού μετά την γέννησή του, δεν βρέθηκαν ούτε μια στιγμή έξω από την πρόνοια του Θεού! Ο Βασιλιάς Ηρώδης, οι Μάγοι από την ανατολή και τώρα η φυγή στην Αίγυπτο.. Για το διάστημα που παρέμειναν εκεί,  ο θεός ΗΔΗ είχε φροντίσει με τα δώρα των Μάγων και  το χρυσάφι που έδωσαν αυτοί στον μικρό Ιησού, να δώσουν την δυνατότητα στον Ιωσήφ και την Μαριάμ ν΄ αντιμετωπίσουν τα έξοδά τους…

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως οι προφητείες της Βίβλου δεν είναι γεγονότα τυχαία που έλαβαν χώρα συμπτωματικά αλλά φέρνουν επάνω τους την Θεία σφραγίδα και μεγαλοπρέπεια. (από τις προφητείες της βίβλου του Σπύρου Φίλου)

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια