Η Δημόσια Δράση του Μεσσία

Η δράση του Μεσσία θ’ άρχιζε από την Γαλιλαία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: 1 Δεν θέλει είσθαι όμως τοιούτον θάμβωμα εις την γην την τεθλιμμένην· εν τοις προτέρ...

Το πανανθρώπινο έργο του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: και είπε,-ενν.ο Κύριος- Μικρόν είναι το να ήσαι δούλός μου διά να ανορθώσης τας φυλά...

Ο Μεσσίας θα γινόταν ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής Του Θεού

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Ο λίθος αυτός….έγινε κεφαλή γωνίας και παρά Κυρίου έγεινεν αύτη και είναι θαυμαστή ε...

Ο λαός θ’ αποδοκίμαζε τον Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας· (Ψαλ....

Ο Μεσσίας θα δίδασκε με παραβολές

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου· θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα, τα απ'...

Ο Μεσσίας θα ενεργούσε θεραπείες και θαύματα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη…. η τιμωρί...

Ο Μεσσίας θα εμφορείτο από υπερβολικό ζήλο για το Κύριο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε· και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπε...

Το Πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύ...

Αυτός που θα προετοίμαζε τον δρόμο του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: 10 Περάσατε, περάσατε διά των πυλών· ετοιμάσατε την οδόν του λαού· επισκευάσατε, επι...