Ο Μεσσίας θα ενεργούσε θεραπείες και θαύματα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη…. η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ’ αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. (Ησ.53:4-5)

Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. 6 Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει…… (Ησ.35:5-6, 42:6-7)

Σημείωση:

Οι προφητείες αυτές δόθηκαν οκτώ σχεδόν αιώνες πριν πραγματοποιηθούν στο πρόσωπο του Μεσσία του Ιησού Χριστού.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Και περιήρχετο ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύττων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού. 24 Και διήλθεν η φήμη αυτού εις όλην την Συρίαν, και έφερον προς αυτόν πάντας τους κακώς έχοντας υπό διαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς, και εθεράπευσεν αυτούς· Ματθ.4:23-24

Και παραλαβών αυτόν κατ’ ιδίαν από του όχλου έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ώτα αυτού, και πτύσας ήγγισε την γλώσσαν αυτού,34 και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει προς αυτόν· Εφφαθά, τουτέστιν Ανοίχθητι. 35 Και ευθύς ηνοίχθησαν τα ώτα αυτού και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού, και ελάλει ορθώς. (Μάρκ.7:33-35)

Ήτο δε εκεί άνθρωπός τις τριάκοντα οκτώ έτη πάσχων ασθένειαν…..8 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγέρθητι, σήκωσον τον κράββατόν σου και περιπάτει. 9 Και ευθύς έγεινεν ο άνθρωπος υγιής και εσήκωσε τον κράββατον αυτού, και περιεπάτει… (Ιωάν.5:5-9)

Και ότε έγεινεν εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε, 17 διά να πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν. (Ματθ.8:16)

Νεκροί ανασταίνονταν, Ασθένειες ανίατες θεραπεύονταν, Λεπροί καθορίζονταν, Τυφλοί ανέβλεπαν, Μουγγοί άρχιζαν να μιλούν, Τροφές πληθύνονταν σε μια στιγμή, η θάλασσα και οι άνεμοι ησύχαζαν μ’ έναν λόγο, Τα δίχτυα των ψαράδων γέμιζαν με ψάρια…(Ματθ.11:5)

Η αφήγηση των ποιο πάνω θαυμαστών περιστατικών αφορούν «έναν σοφό άνθρωπο» που σύμφωνα με τον Ιουδαίο ιστορικό Φλάβιο Ιώσηπο «δίδασκε την αλήθεια με ευχαρίστηση για τους ακούοντας». Ότι περισσότερο δεν μπορεί να μας δώσει για το πρόσωπο αυτό η ιστορία, μας το λένε με λεπτομέρειες οι ευαγγελιστές, οι οποίοι μας εξηγούν, πως ταυτόχρονα με το ευαγγελιστικό έργο Του, διενεργούσε θεραπείες που ΚΑΝΕΙΣ άλλος εκτός από τον  προφητευμένο Μεσσία της Παλαιάς Διαθήκης Ιησού Χριστό δεν θα μπορούσε να κάνει. Η ζωή, ο θάνατος και η ανάστασή Του δεν θα ωφελούσαν τον κόσμο εάν ο κόσμος δεν μάθαινε γι αυτά και οι μόνοι που μπορούσαν να το κάνουν, ήταν οι εκπαιδευμένοι από τον ίδιο τον Ιησού για τριάμισι χρόνια μαθητές Του. Να σημειώσουμε επίσης, πως για κανένα άλλο ιστορικό,- όπως έχει αποδειχτεί,- πρόσωπο, δεν έχουν γραφτεί προφητείες και πολύ περισσότερο, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ με αναφορά στην δημόσια διακονία του Ιησού Χριστού!

 

Σχόλια