Τελευταία Άρθρα

Μέρος 5ο:Το κίνημα της Πεντηκοστής

Έως τώρα είδαμε ένα δύο πράγματα τα οποία πολύ σύντομα να σας τα θυμίσω και πάλι. Το ένα είναι πως το ευαγγέλιο του Χριστού είναι το μόνο μέσον που...

Μερος 4ο : Η Αναμόρφωση στην Ελλάδα

Στην Δύση τα πράγματα με το κίνημα την Μεταρρύθμισης όπως ονομάστηκε, έχουν πάρει τον δρόμο τους. Τον 17ο αιώνα εμφανίζονται οι λεγόμενοι Πουριτανο...

Μέρος 3ο : Οι συνέπειες της αναμόρφωσης

Στο 2ο μέρος της περιήγησής μας, αναφερθήκαμε στην τόσο στενάχωρη κατάσταση που είχαν περιέλθει πολλοί πιστοί, εξ αιτίας των δύο επικρατέστερων χρι...

Μέρος 2ο:Βαδίζοντας προς την μετά Τον Χριστό εποχή

Τελείωσα το πρώτο μέρος της αφήγησής μου λέγοντας, χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, ότι ο Θεός από πάντοτε ενεργούσε μεταξύ των ανθρώπων, αφού η απέρ...

Μέρος 1ο:Η Παρουσία Του Θεού στον κόσμο μας

Στον αιώνα που πέρασε και μέχρι τις μέρες αυτές που διανύουμε, συνέβησαν γεγονότα κι άλλες καταστάσεις που πέρα πάσης αμφισβητήσεως, όχι μόνο συντά...

Οι φίλοι Του και οι δικοί Του θα στέκονταν μακριά Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου, και οι πλησιέστεροί μου στέκουσιν από μακρόθεν.(Ψαλ. 38:11) ΣΗΜΕΙΩΣ...

Θα μοιράζονταν τα ρούχα Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς· και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. (Ψαλ. 22:18) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Προφητεία γίνεται 11 αιώνες...

Θα μεσολαβούσε και για τους διώκτες Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. (Ησ...

Θα Τον απέρριπτε ο λαός Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει ...

Θα τρυπούσαν τα χέρια Του και τα πόδια Του.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διότι κύνες με περιεκύκλωσαν· σύναξις πονηρευομένων με περιέκλεισεν· ετρύπησαν τας χείρας μου και τους πόδας μου· (Ψαλ.22:16) Και εάν ...

Θα σταυρωνόταν ανάμεσα σε ανόμους

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θά...

Θα λύγιζαν τα γόνατά Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Τα γόνατά μου ητόνησαν από της νηστείας και η σαρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής. 25 Και εγώ έγεινα όνειδος εις αυτούς· ότε με είδ...

Θα τραυματιζόταν, θα πληγωνόνταν και θα ταλαιπωρείτο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτ...

Ο Μεσσίας θα μαστιγωνόταν

Η Προφητεία: Οι γεωργοί ηροτρίασαν επί των νώτων μου· έσυραν μακρά τα αυλάκια αυτών. (Ψαλ.129:3) Σημείωση 1η : Πως θα μπορούσε κανείς να προ ιδεί κ...

Θα Τον χτυπούσαν και θα Τον έφτυναν

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: 1η Τον νώτόν μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας· δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπ...