Γεγονότα από την γέννηση του Ι.Χ.

Η φυγή στην Αίγυπτο και η επιστροφή

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Ότε ο Ισραήλ ήτο νήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου...

Η προσκύνηση των Μάγων

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Οι βασιλείς της Θαρσείς και των νήσων θέλουσι προσφέρει προσφοράς· οι βασιλείς της Α...

Η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: "Ούτω λέγει Κύριος· Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός· η Ραχήλ, κλαίου...

Προσδιορισμένος ο τόπος γέννησης του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θ...