Προφητείες γύρω απο την στάυρωση

Οι φίλοι Του και οι δικοί Του θα στέκονταν μακριά Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου, και οι πλησιέστερ...

Θα μοιράζονταν τα ρούχα Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς· και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. (Ψ...

Θα μεσολαβούσε και για τους διώκτες Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύ...

Θα Τον απέρριπτε ο λαός Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθ...

Θα τρυπούσαν τα χέρια Του και τα πόδια Του.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διότι κύνες με περιεκύκλωσαν· σύναξις πονηρευομένων με περιέκλεισεν· ετρύπησαν τας χ...

Θα σταυρωνόταν ανάμεσα σε ανόμους

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρα...

Θα λύγιζαν τα γόνατά Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Τα γόνατά μου ητόνησαν από της νηστείας και η σαρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής...

Θα τραυματιζόταν, θα πληγωνόνταν και θα ταλαιπωρείτο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η...

Ο Μεσσίας θα μαστιγωνόταν

Η Προφητεία: Οι γεωργοί ηροτρίασαν επί των νώτων μου· έσυραν μακρά τα αυλάκια αυτών. (Ψαλ.129:3) ...

Θα Τον χτυπούσαν και θα Τον έφτυναν

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: 1η Τον νώτόν μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντα...

Θα Τον χλεύαζαν και θα Τον περιφρονούσαν

Η Προφητεία: Εγώ δε είμαι σκώληξ και ουχί άνθρωπος· όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού.7 Με...

Θα εγκαταλειπόταν από τους οπαδούς Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπισθή (Ζαχ.13:7) Τότε λέγει προς α...

Θα γινόταν μισητός χωρίς λόγο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Οι μισούντές με αναιτίως επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου… (Ψαλ.69:4) Ας...

Μπροστά στους κατηγόρους Του θα στεκόταν άφωνος

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ...

Θα κατηγορείτο από ψευδομάρτυρες

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Μη με παραδώσης εις την επιθυμίαν των εχθρών μου· διότι ηγέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες...