Προφητείες γύρω απο την στάυρωση

Θα εγκαταλειπόταν από τους οπαδούς Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπισθή (Ζαχ.13:7) Τότε λέγει προς α...

Θα γινόταν μισητός χωρίς λόγο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Οι μισούντές με αναιτίως επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου… (Ψαλ.69:4) Ας...

Μπροστά στους κατηγόρους Του θα στεκόταν άφωνος

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ...

Θα κατηγορείτο από ψευδομάρτυρες

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Μη με παραδώσης εις την επιθυμίαν των εχθρών μου· διότι ηγέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες...

Οι ιερείς θα έδιναν τ’ αργύρια της προδοσίας στον κεραμέα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και ο Κύριος είπε σε μένα: Ρίξτα στον κεραμέα, την πολύτιμη τιμή, με την οποία τιμήθ...

Τα αργύρια θα ρίχνονταν στον οίκο του Κυρίου

Η Προφητεία: …έλαβον τα τριάκοντα αργύρια και έρριψα αυτά εν τω οίκω του Κυρίου… (Ζαχ. 11:13) ΣΧΟ...

Θα πουλιόταν για τριάντα αργύρια

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και είπα προς αυτούς, Εάν σας φαίνηται καλόν, δότε μοι τον μισθόν μου· ει δε μη, αρν...

Ο Μεσσίας (Χριστός) θα προδινόταν από φίλο του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και αυτός ο άνθρωπος, μετά του οποίου έζων ειρηνικώς, επί τον οποίον ήλπισα, όστις έ...