Ο Μεσσίας θα μαστιγωνόταν

Η Προφητεία:

Οι γεωργοί ηροτρίασαν επί των νώτων μου· έσυραν μακρά τα αυλάκια αυτών. (Ψαλ.129:3)

Σημείωση 1η :

Πως θα μπορούσε κανείς να προ ιδεί και να μιλήσει για τα «μακρά αυλάκια» πάνω στην πλάτη ενός προφητευμένου προσώπου και να δώσει την κατάλληλη ερμηνεία ώστε να γινόταν κατανοητή απ’ όλους. Η προφητεία έγινε τον 11ον αιώνα μέχρις ότου ήρθε ο καιρός της εκπλήρωσής της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός προειδοποιεί για την εκπλήρωσή της πρώτα τους μαθητές Του.. «Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθή εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη διά να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή». «Ματθ. 20:19» επίσης και (Λουκ.24:7)

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε. (Ιωάν.19:1)

Τότε απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν μαστιγώσας παρέδωκε διά να σταυρωθή. (Ματθ. 27:26)

Σημείωση 2η :

‘Ολ’ αυτά συνδέονται προφητικά δια μέσου των αιώνων από την μέριμνα του Θεού τα οποία πραγματοποίησε με απόλυτη ακρίβεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Σχόλια