Θα Τον χτυπούσαν και θα Τον έφτυναν

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Τον νώτόν μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας· δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτυσμάτων. (Ησ.50:6)

θέλουσι πατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν ράβδω κατά της σιαγόνος. (Μιχ.5:1)

Σημείωση 1η :

Πρόκειται για δύο καταπληκτικές ως προς το περιεχόμενό τους προφητείες οι οποίες δόθηκαν η μεν πρώτη στα μέσα του 8ου π.χ. αιώνα και η δεύτερη γύρω στο 710 π.χ.

Η Εκπλήρωση:

Ο Μάρκος αναφέρει ότι τον «έτυπτον» και τον «ενέπτυον»

και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, βάλλουσι περί την κεφαλήν αυτού,18 και ήρχισαν να χαιρετώσιν αυτόν, λέγοντες· Χαίρε, βασιλεύ των Ιουδαίων·19 και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν, και γονυπετούντες προσεκύνουν αυτόν.20 Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδυσαν αυτόν την πορφύραν και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω, διά να σταυρώσωσιν αυτόν. (Μάρκ.15:17-20)

ο Λουκάς λέει επίσης ότι τον «ενέπαιζον αυτόν δέροντες»

Και οι άνδρες οι κρατούντες τον Ιησούν ενέπαιζον αυτόν δέροντες, 64 και περικαλύψαντες αυτόν ερράπιζον το πρόσωπον αυτού και ηρώτων αυτόν, λέγοντες· Προφήτευσον τις είναι όστις σε εκτύπησε; 65 Και άλλα πολλά βλασφημούντες έλεγον εις αυτόν. (Λουκ.22:63-65)

Το ίδιο και ο Ματθαίος: Τον «ενέπτυσαν» τον «εγρόνθισαν» και τον «ερράπισαν»

Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθισαν αυτόν, άλλοι δε ερράπισαν, (Ματθ.26:67)

Σημείωση 2η:

Θαυμάζει κανείς για την τόσο λεπτομερειακή περιγραφή που το προφητικό Πνεύμα έβλεπε τα γεγονότα του μέλλοντος. Αλληλούια! Ας έχει δόξα αιωνία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όστις πέθανε για τις αμαρτίες μας κι αναστήθηκε για την δικαίωσή μας….!

Σχόλια