Θα Τον χλεύαζαν και θα Τον περιφρονούσαν

Η Προφητεία:

Εγώ δε είμαι σκώληξ και ουχί άνθρωπος· όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού.7 Με εμυκτήρισαν πάντες οι βλέποντές με· ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν, λέγοντες,8 Ήλπισεν επί τον Κύριον· ας ελευθερώση αυτόν· ας σώση αυτόν, επειδή θέλει αυτόν. (Ψαλ.22:6-8)

Σημείωση:

Η προφητεία αυτή βρίσκεται μέσα σ’ ένα σύνολο προφητειών που αφορούν το ίδιο 24ώρο για τ’ οποίο μιλάμε κι αξίζει κανείς να διαβάσει ολόκληρο τον ψαλμό. Αυτή δόθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα π.χ. και ανθρωπίνως ήταν αδύνατη η εκπλήρωσή της.

Η Εκπλήρωση:

Ο Λουκάς αναφέρει: Ο λαός και οι άρχοντες αυτού τον «ενέπαιζον», το ίδιο και οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Ένας μάλιστα εκ των ληστών των «εβλασφήμει»

Και ίστατο ο λαός θεωρών. Ενέπαιζον δε και οι άρχοντες μετ’ αυτών, λέγοντες· Άλλους έσωσεν, ας σώση αυτόν, εάν ούτος ήναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού.36 Ενέπαιζον δε αυτόν και οι στρατιώται, πλησιάζοντες και προσφέροντες όξος εις αυτόν 37 και λέγοντες· Εάν συ ήσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σεαυτόν.38 Ήτο δε και επιγραφή γεγραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα Ελληνικά και Ρωμαϊκά και Εβραϊκά· Ούτος εστίν ο Βασιλεύς των Ιουδαίων. 39 Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων εβλασφήμει αυτόν, λέγων· Εάν συ ήσαι ο Χριστός, σώσον σεαυτόν και ημάς. (Λουκ. 23:35-39)

Και πάλι στον Ματθαίο: Όσοι περνούσαν τον «εβλασφήμουν», το ίδιο τον «ενέπαιζον» και οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, οι δε ληστές (και οι δύο) τον «ωνείδιζον»

«..οι δε διαβαίνοντες εβλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών 40 και λέγοντες· Ο χαλών τον ναόν και διά τριών ημερών οικοδομών, σώσον σεαυτόν· αν ήσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού. 41 Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπαίζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον. 42 Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώση· αν ήναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβή τώρα από του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν· 43 πέποιθεν επί τον Θεόν, ας σώση τώρα αυτόν, εάν θέλη αυτόν· επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι. 44 Το αυτό δε και οι λησταί οι συσταυρωθέντες μετ’ αυτού ωνείδιζον εις αυτόν». (Ματθ.27:39-44)

Συμπέρασμα:

Κανείς μα κανείς εκείνη την ώρα από το συγκεντρωμένο πλήθος, ούτε καν οι αρχιερείς και γραμματείς του Ναού που γνώριζαν τις Γραφές, δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι μ’ αυτόν τον αποτροπιαστικό τρόπο τους γίνονταν μέρος στην εκπλήρωση της προφητείας. Δηλαδή, και συνεννοημένοι να ήταν, ανθρώπινα, ήταν αδύνατο να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία!

Σχόλια