Θα τραυματιζόταν, θα πληγωνόνταν και θα ταλαιπωρείτο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ’ αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. (Ησ.53:5)

Και εάν τις είπη προς αυτόν, Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; θέλει αποκριθή, Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου. (Ζαχ.13:6)

Σημείωση 1η:

Η πρώτη δόθηκε το 750 π.χ., η δεύτερη τρείς αιώνες περίπου αργότερα το 487 π.χ. και οι δύο μιλούν για τα ίδια γεγονότα που θα λάβαιναν μέρος σε μια συγκεκριμένη εποχή και θ’ αφορούσαν ένα και το αυτό πρόσωπο.

Η εκπλήρωση:

Ο Ιωάννης ήταν αυτόπτης μάρτυρας της συνομιλίας του αναστημένου Ιησού με τον Θωμά όταν του είπε:

«Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». (Ιωάν.20:27)

Σημείωση 2η:

Τα θλιβερά γεγονότα που εκτυλίχτηκαν από την ώρα της σύλληψής Του το απόγευμα της Τετάρτης (σημ. της δικής μας) όταν εφέρθει δια κραυγών και ροπάλων από αχρείους ανθρώπους στην αυλή του Άννα του Αρχιερέα και εν συνεχεία στον Καϊάφα δεν σταμάτησαν εκεί αλλά συνεχίστηκαν κακοποιώντας Τον ΌΛΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. Στον Καϊάφα όταν τον πήγαν, τα πράγματα αγρίεψαν ακόμη περισσότερο, αφού εν χωρώ , «μερικοί άρχισαν να τον φτύνουν, και να σκεπάζουν το πρόσωπό του, και να τον γρονθοκοπούν, και να του λένε: Προφήτευσε! Και οι υπηρέτες τον χτυπούσαν με χαστουκίσματα στο πρόσωπο». ( Μάρκ.14:65)

Την επομένη, το πρωί της Πέμπτης, οι Ιουδαίοι τον οδηγούν στους εθνικούς και στον Πιλάτο. Τώρα την σκυτάλη την παίρνουν οι τραχείς στρατιώτες του Πιλάτου. Το μαρτύριό  του στον στρατώνα των ρωμαίων κράτησε καθ’ όλη  την διάρκεια της ημέρας συνεχίστηκε όλη την νύχτα της Πέμπτης, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οπότε και τον σταύρωσαν. (το μαρτύριο της σταύρωσης κράτησε 6 ώρες, από τις 9πμ-3μμ)

Ο  Πιλάτος πριν την σταύρωσή του διατάσει να τον μαστιγώσουν.

Τότε απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν μαστιγώσας παρέδωκε διά να σταυρωθή. 27 Τότε οι στρατιώται του ηγεμόνος, παραλαβόντες τον Ιησούν εις το πραιτώριον, συνήθροισαν επ’ αυτόν όλον το τάγμα των στρατιωτών· 28 και εκδύσαντες αυτόν ενέδυσαν αυτόν χλαμύδα κοκκίνην, 29 και πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού, και γονυπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτόν, λέγοντες· Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων· 30 και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού.31 Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδυσαν αυτόν την χλαμύδα και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια αυτού, και έφεραν αυτόν διά να σταυρώσωσιν. (Ματθ.27:26-31)

Σημείωση 3η:

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ομάδα προφητειών τις οποίες επεξεργαστήκαμε έως τώρα, αυτές εκπληρώθηκαν σε διάστημα περίπου 24 ωρών(;). Πως θα γινόταν διαφορετικά αν δεν ήταν ένα προετοιμασμένο σχέδιο από μέρος του Θεού για τον Μεσσία, τον Σωτήρα της ανθρωπότητας που επρόκειτο να στείλει; Και ο Μεσσίας ήρθε και συνέβησαν σ’ αυτόν όσα οι Άγιες Γραφές είχαν προείπει κι είχαν διακηρύξει. Τ’ όνομα αυτού Ιησούς Χριστός..

Υ.Γ Θα σας πρότεινα να διαβάσετε το άρθρο μου « στα ίχνη του Θείου δράματος»  από την ενότητα «προφητείες της Αγίας Γραφής». Εκεί φαίνεται το δράμα του Ιησού σ’ όλη του την έκταση καθώς και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες που εκπληρώνουν τις ποιο πάνω προφητείες.

Σχόλια