Θα λύγιζαν τα γόνατά Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Τα γόνατά μου ητόνησαν από της νηστείας και η σαρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής. 25 Και εγώ έγεινα όνειδος εις αυτούς· ότε με είδον, εκίνησαν τας κεφαλάς αυτών. (Ψαλ. 109:24-25)

Σημείωση 1η:

Βρισκόμαστε στα μέσα του 11ου αιώνα π.χ. Το πρόσωπο του Μεσσία παρουσιάζεται προφητικά ταλαιπωρημένο κι εξαντλημένο, πράγμα που αντιβαίνει στην προσδοκία του λαού που πίστευε ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν θριαμβευτής. Ήδη το γεγονός αυτό προεξοφλεί αποτυχία της εκπλήρωσης της προφητείας, κι όμως….

Η εκπλήρωση:

και βαστάζων τον σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, όστις λέγεται Εβραϊστί Γολγοθά, (Ιωάν.19:17)

Και αγγαρεύουσι τινά Σίμωνα Κυρηναίον διαβαίνοντα, ενώ ήρχετο από του αγρού, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, διά να σηκώση τον σταυρόν αυτού. (Μάρκ.15:21) επίσης (Ματθ.27:32, Λουκ.23:26)

Σημείωση 2η :

Σύμφωνα με τις ποιο πάνω περιγραφές του ευαγγελίου αγγαρεύουν κάποιο Σίμωνα Κυρηναίο που ερχόταν από το χωράφι του για να σηκώσει τον σταυρό του Ιησού κι αυτός θ’ ακολουθούσε. Ο Μεσσίας λύγισε από το βάρος. Η εξάντληση και η ταλαιπωρία Του όλη την προηγούμενη νύχτα ήταν τρομερή, παρόλα αυτά η προφητεία επαληθεύεται κατά γράμμα. Ο Ιησούς λυγίζει αλλά η θυσιαστική πορεία Του προς τον Γολγοθά θα συνεχιστεί…

Μια παρατήρηση: Τίποτα δεν γίνεται μακριά από το θέλημα του Θεού το οποίο ευοδώνεται σ’ εκείνους που είναι αποφασισμένοι να το κάνουν!

Ο Λουκάς αναφέρεται στην απόλυση του Βαραββά ο οποίος ήταν στην φυλακή διά στάσιν και φόνον, «τον δε Ιησούν παρέδωκεν εις το θέλημα αυτών» ενν. των Ιουδαίων οι οποίοι ζητούσαν να τον σταυρώσουν.. (Λουκ.23:25)

Ο ψαλμωδός στην ίδια προφητεία που ερευνούμε λέει το αντίθετο…Λέει δηλαδή. Βοήθησόν μοι, Κύριε ο Θεός μου· σώσον με κατά το έλεός σου·27 και ας γνωρίσωσιν ότι η χειρ σου είναι τούτο· ότι συ, Κύριε, έκαμες αυτό. 28 Αυτοί θέλουσι καταράσθαι, συ δε θέλεις ευλογεί· θέλουσι σηκωθή, πλην θέλουσι καταισχυνθή· ο δε δούλός σου θέλει ευφραίνεσθαι. (109:26-28)

Και πάλι στον Ησαΐα διαβάζουμε:

Αλλ’ ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν· εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσης την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ιδεί έκγονα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευοδωθή εν τη χειρί αυτού. (Ησ.53:10)

Σχόλια