Θα σταυρωνόταν ανάμεσα σε ανόμους

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων. (Ησ.53:12)

Σημείωση 1η :

Η προφητεία έγινε γύρω στο 750 π.χ. Στο ίδιο κεφ. μαζί με την προφητική αυτή διακήρυξη, υπάρχει ολόκληρη σωρεία προφητειών για την προσδοκία του Μεσσία. Αξιοσημείωτο κι εδώ είναι ότι, παρά την αντίθετη αντίληψη των Ισραηλιτών ο Μεσσίας θα καταλογιζόταν ανάμεσα σε κακούργους! Θα ταλαιπωρείτο, πράγμα που με αποστροφή έβλεπαν, καθώς τον περίμεναν δοξασμένο και κυρίαρχο! Γι αυτό και το κεφ. αυτό οι Εβραίοι όταν διάβαζαν στις συναγωγές το προσπερνούσαν γρήγορα, επειδή έκαναν σύγχυση ανάμεσα στην πρώτη έλευσή Του που θα πάθαινε και θα υπέφερε για την τακτοποίηση των αμαρτιών μας, και στην δεύτερη ένδοξη έλευσή Του που επίσης οι προφητείες αναφέρουν.

Η εκπλήρωση:

Στον Μάρκο:

Και μετ’ αυτού σταυρόνουσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού.28 Και επληρώθη η γραφή η λέγουσα· Και μετά ανόμων ελογίσθη. (Μάρκ.15:27-28)

Και στον Λουκά:

Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών. (Λουκ.23:33) επίσης (Ματθ.27:38,Ιωαν.19:18)

Συμπέρασμα:

Η εκτέλεση της θανατικής ποινής με σταυρικό θάνατο ήταν άγνωστη για τους Εβραίους, όμως αναγκάστηκαν να την δεχτούν και μάλιστα οι ίδιοι να ζητήσουν την μορφή αυτή του θανάτου, εκπληρώνοντας όχι μόνο αυτή αλλά και μια σειρά άλλων προφητειών!

Μια τελευταία παρατήρηση:

Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός προ είδε τον σταυρικό Του θάνατο λέγοντας στους μαθητές Του: «Διότι σας λέγω ότι έτι τούτο το γεγραμμένον πρέπει να εκτελεσθή εις εμέ, το, Και μετά ανόμων ελογίσθη. Διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουσι τέλος». (Λουκ.22:37)

Και το ερώτημα παραμένει: Ποιος θα μπορούσε να εκπληρώσει τόσες πολλές προφητείες στο πρόσωπό του αν ο Θεός δεν το έκανε έτσι. Για τον Ιησού Χριστό τον Μεσσία των Εβραίων και Σωτήρα όλου του κόσμου «τα γεγραμμένα» θα έπαιρναν τέλος με την καταδίκη Του ανάμεσα σε δύο κακούργους γιατί όχι αυτοί, –οι Ιουδαίοι,- αλλά γιατί ο Θεός το ήθελε! (Ησα.53:10)

Σχόλια