Θα γινόταν μισητός χωρίς λόγο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Οι μισούντές με αναιτίως επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου… (Ψαλ.69:4)

Ας μη χαρώσιν επ’ εμέ οι εχθρευόμενοί με αδίκως· οι μισούντές με αναιτίως ας μη νεύωσι με τους οφθαλμούς. (Ψαλ.35:19)

ΣΧΟΛΙΟ:

Τα προφητικά κείμενα που περιέχουν τις ποιο πάνω προφητείες χρονολογούνται 1000 χρόνια π.χ.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

23 Ο μισών εμέ και τον Πατέρα μου μισεί. 24 Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα, τα οποία ουδείς άλλος έκαμεν, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει· αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον Πατέρα μου. Αλλά τούτο έγεινε διά να πληρωθή ο λόγος, ο γεγραμμένος εν τω νόμω αυτών, Ότι εμίσησάν με δωρεάν. (Ιωάν.15:23-25)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι προφητείες γύρω από την σταύρωση, συμπληρώνουν μια δέσμη 30 προφητειών, που όλες μαζί εκπληρώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σ’ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο , αυτό του Ιησού Χριστού! Η συγκέντρωση τόσων πολλών προφητειών σ’ ένα μοναδικό πρόσωπο και η εκπλήρωσή τους σ’ ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μιας μέρας, είναι κατ’ εξοχήν θαυμαστό. Ο νόμος των πιθανοτήτων αποκλείει κάθε σύμπτωση και κάθε τυχαίο γεγονός. Το μήνυμα της βίβλου είναι ένα πρόσωπο, το προφητευόμενο πρόσωπο του Μεσσία, ο Σωτήρας κάθε αμαρτωλού,ο αιώνιος κι Ευλογητός Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός

(από το βιβλίο του Σ. Φίλου «οι προφητείες της Βίβλου»)

Σχόλια