Μπροστά στους κατηγόρους Του θα στεκόταν άφωνος

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού. (Ησ.53:7)

ΣΧΟΛΙΟ:

Ο Προφήτης βλέπει τον ερχόμενο Μεσσία 750 χρόνια σαν αρνί,-θύμα για θυσία, χωρίς να προβάλλει αντίσταση,-ΑΦΩΝΟ, που ταυτόχρονα θα είναι ταλαιπωρημένος και καταθλιμμένος, μέσα σ’ένα μεγαλύτερο σκηνικό, που περιλαμβάνει ολόκληρο το έργο της σταύρωσης, το νόημά της, την ανάσταση κ.λ.π. ΚΑΙ πράγματι, όταν διαβαστούν τα κείμενα των ευαγγελίων, ύστερα από 8 αιώνες, μένουμε εκστατικοί για την τόσο καταπληκτική ομοιότητα των όσων έλαβαν χώρα.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

11 Ο δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος· και ηρώτησεν αυτόν ο ηγεμών, λέγων· Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων; Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Συ λέγεις.12 Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη.13 Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος· Δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι; 14 Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμών εθαύμαζε πολύ. (Ματθ.27:14)

8 Ότε δε ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον τον λόγον, μάλλον εφοβήθη, 9 και εισήλθε πάλιν εις το πραιτώριον, και λέγει προς τον Ιησούν· Πόθεν είσαι συ; Ο δε Ιησούς απόκρισιν δεν έδωκεν εις αυτόν. (Ιωάν.19:9)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Αδιάσειστες ιστορικές μαρτυρίες σαν τις παρά πάνω επικυρώνουν όσα οι προφητείες είχαν εξαγγείλει πριν από 750 χρόνια π.χ.

Σχόλια