Θα κατηγορείτο από ψευδομάρτυρες

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Μη με παραδώσης εις την επιθυμίαν των εχθρών μου· διότι ηγέρθησαν κατ’ εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. (Ψαλ.27:12)

Σηκωθέντες μάρτυρες άδικοι, με ηρώτων περί πραγμάτων, τα οποία εγώ δεν ήξευρον· (Ψαλ.35:11)

ΣΧΟΛΙΟ:

Και οι δύο αυτές προφητείες γράφτηκαν 1000 χρόνια πριν έρθει στον κόσμο το Πρόσωπο για τ’ οποίο γίνεται λόγος, τον Ιησού Χριστό. Έγιναν δηλαδή σ’ εποχή που οποιαδήποτε τεχνητή εκπλήρωσή τους ήταν αδύνατη, ενόψει μάλιστα των μεγάλων αναστατώσεων, που είχαν λάβει χώρα στην Παλαιστίνη, όπως η μεταφορά του Ισραηλίτικου λαού στην Βαβυλώνα τον 6ον αιώνα π.χ.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

55 Οι δε αρχιερείς και όλον το συνέδριον εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν, διά να θανατώσωσιν αυτόν, και δεν εύρισκον.

56 Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατ’ αυτού, αλλ’ αι μαρτυρίαι δεν ήσαν σύμφωνοι.

57 Και τινές σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατ’ αυτού, λέγοντες

58 ότι Ημείς ηκούσαμεν αυτόν λέγοντα, ότι Εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτον τον χειροποίητον και διά τριών ημερών άλλον αχειροποίητον θέλω οικοδομήσει.

59 Πλην ουδέ ούτως ήτο σύμφωνος μαρτυρία αυτών. (Μάρκ.14:55-59) & (Ματθ.26:59)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Με θαυμαστό τρόπο και οι δύο παρά πάνω προφητείες εκπληρώθηκαν κατά γράμμα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ύστερα από 10 αιώνες.

Σχόλια