Οι φίλοι Του και οι δικοί Του θα στέκονταν μακριά Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου, και οι πλησιέστεροί μου στέκουσιν από μακρόθεν.(Ψαλ. 38:11)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η Προφητεία δόθηκε το 1050π.χ. Παρουσιάζει τον Μεσσία να υποφέρει. Τα παθήματά Του εκφράζονται με τη λέξη «πληγή» ενώ στο κειμ. με την λέξη «χτύπημα» που δείχνει το βάρος του πόνου και την εκδικητική μορφή του πάθους. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων του περιβάλλοντός Του δίνονται: Οι αγαπητοί, οι φίλοι και οι δικοί Του συγγενείς μάλλον και γείτονες. Και το σημαντικότερο.. Οι εχθροί Του θα ήταν κοντά Του ενώ οι δικοί Του θα θεωρούσαν τα γεγονότα από απόσταση, κάτι που δείχνει και την φρίκη της θανατικής σκηνής.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Ίσταντο δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού, και αι γυναίκες αίτινες συνηκολούθησαν αυτόν από της Γαλιλαίας, και έβλεπον ταύτα. Λουκ.23:49

Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλαί από μακρόθεν θεωρούσαι, αίτινες ηκολούθησαν τον Ιησούν από της Γαλιλαίας υπηρετούσαι αυτόν· 56 μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου και Ιωσή, και η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου. (Ματθ.27:55) Τα ίδια αναφέρει και ο ευαγγελιστής Μάρκος στο κεφ.15:40-41

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Όλοι οι γνωστοί Του παραβρίσκονται στο πάθημά Του μα παρατηρούν τα γεγονότα από μακριά. Είναι να μην θαυμάζουμε για την ακριβολογία των Γραφών;

Σχόλια