Θα μεσολαβούσε και για τους διώκτες Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ’ αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. (Ησ.53:6)

Από καταθλίψεως και κρίσεως ανηρπάχθη· την δε γενεάν αυτού τις θέλει διηγηθή; διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων· διά τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίσθη. (Ησ. 53:8)

αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων. (Ησ.53:12)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΤΟ 750 Π.Χ εξαγγέλλονται γεγονότα μεγάλης σημασίας. Το πρόσωπο που πάσχει είναι ο Μεσσίας, γιατί κάνει έργο λυτρωτικό, ΚΡΑΤΑΕΙ επάνω Του τις αμαρτίες πολλών. Κατόπιν γίνεται Μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Τέλος δεν έχει ποτέ ακουστεί σ’ ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, ένας καταδικασμένος σε θάνατο να μεσολαβεί ικετευτικά στον Θεό για τους διώκτες Του!

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Ο δε Ιησούς έλεγε· Πάτερ, συγχώρησον αυτούς· διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ιμάτια αυτού, έβαλον κλήρον. (Λουκ.23:34)

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ:

Οχτώ αιώνες αργότερα η προφητεία παίρνει σάρκα και οστά. Εκείνο που ο Ιώβ δεν εύρισκε ,τον Μεσίτη (Ιώβ 9:33) υπάρχει τώρα μέσω του μοναδικού Μεσίτη του Ιησού Χριστού. Διότι όπως λέει και ο απόστολος Παύλος, «είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός». (Α΄Τιμ.2:5) Το έργο αυτό της μεσιτείας Του ο Χριστός έκτοτε συνεχίζει ενώ βρίσκεται στους ουρανούς έχοντας ανακτήσει πλέον την αιώνια δόξα Του.. Καθώς λοιπόν ίσταται στα δεξιά του Πατρός αυτού, μεσιτεύει για κάθε ψυχή, ώστε να βρίσκει κατανόηση, αγάπη, συγχώρεση και ενίσχυση πνευματική. «Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος..» (Εβρ.7:26)

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

Σχόλια