Θα Τον απέρριπτε ο λαός Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. (Ησ.53:3)

Ξένος έγεινα εις τους αδελφούς μου, και αλλογενής εις τους υιούς της μητρός μου· (Ψαλ. 69:8)

Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας· (Ψαλ. 118:22)

Εγώ δε είμαι σκώληξ και ουχί άνθρωπος· όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού.7 Με εμυκτήρισαν πάντες οι βλέποντές με· ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν, λέγοντες, 8 Ήλπισεν επί τον Κύριον· ας ελευθερώση αυτόν· ας σώση αυτόν, επειδή θέλει αυτόν. (Ψαλ.22:6-8)

Σημείωση 1η :

Ο Μεσσίας φαίνεται να περιφρονείται από τον ίδιο τον λαό Του, από τα σαρκικά του αδέλφια και τους αρχηγούς του λαού. Οι προφητείες έγιναν το 750π.χ η πρώτη και οι άλλες το 1050π.χ.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν.(Ιωάν.1:11)

Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.(Ιωάν.7:5)

Μήπως τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων;(Ιωάν.7:48)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η ΕΚΠΛΉΡΩΣΗ των προφητειών αυτών είναι καταπληκτική, γιατί δεν απορρίπτεται ο Μεσσίας μόνο από τον ίδιο τον λαό Του, μα κι από τους άρχοντες κι απ’ αυτά τα ίδια τα σαρκικά Του αδέλφια. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να δει και ν’ αποφασίσει, αν τέτοια γεγονότα με τόση ακρίβεια θα μπορούσαν να είναι συμπωματικά.

Σχόλια