Προσδιορισμένος ο τόπος γέννησης του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ· του οποίου αι έξοδοι είναι απ’ αρχής, από ημερών αιώνος. (Μιχ.5:2)

Εφραθά(στα Εβραικά σημ.γόνιμος) είναι το παλαιότερο όνομα της Βηθλεέμ, πατρίδα του γαιοκτήμονα Βοόζ και σύζυγος της Ρούθ προγόνου του Δαβίδ, αλλά και τόπος γέννησης του Βασιλιά Δαβίδ.

Πρόκειται για μια μεγαλειώδη προφητεία στην οποία δίνονται από τον προφήτη Μιχαία το 750 π.χ. όχι μόνο ο τόπος γέννησης του Μεσσία αλλά κι άλλες καταπληκτικές λεπτομέρειες που είναι οι εξής:

  1. Ο προσδιορισμός του τόπου, ότι θα λέγεται Βηθλεέμ και θα είναι μικρός
  2. Ότι ανήκει στις πόλεις του Ιούδα
  3. Το πρόσωπο που θα έβγαινε εκεί θα ήταν για το Θεό πρόσωπο εξέχον, «εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ»
  4. Ότι θ’ αναδεικνυόταν «Ηγείτορας» μέσα στο Ισραήλ και τέλος
  5. Ότι θα ήταν από την γέννησή του άνθρωπος αλλά θα ΔΙΕΦΕΡΕ ΡΙΖΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΘΝΗΤΟΥΣ. Θα ήταν μοναδικός και ξεχωριστός επειδή πριν γεννηθεί προϋπήρχε αιώνια, «είναι απ’ αρχής, από ημερών αιώνος»

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

«Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, … και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθη παρ’ αυτών που ο Χριστός γεννάται. 5 Εκείνοι δε είπον προς αυτόν· Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας· διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου· 6 Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα· διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ.» (Ματθ.2:1-6)

«1 Εν εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφή πάσα η οικουμένη. 2 Αύτη η απογραφή έγεινε πρώτη, ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρήνιος. 3 Και ήρχοντο πάντες να απογράφωνται, έκαστος εις την εαυτού πόλιν 4 Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλιν του Δαβίδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, 5 διά να απογραφή μετά της Μαριάμ της ηρραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ήτις ήτο έγκυος. 6 Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν αι ημέραι του να γεννήση…… 11 διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος….15 Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν απ’ αυτών εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους. Ας υπάγωμεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας ίδωμεν το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς.» (Λουκ.2:1-20)

Τι μας λένε οι ευαγγελιστές; Πως τις ημέρες εκείνες που γεννήθηκε ο Ιησούς στην Βηθλεέμ, βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης.Κι ακόμη πως η απογραφή δεν γίνεται με κάποιο τοπικό και άγνωστο διάταγμα αλλά με διάταγμα του αυτοκράτορα Αυγούστου. Έτσι η γέννηση του Μεσσία δίνεται μέσα σε ιστορικό χώρο με τέτοιο τρόπο που να μην χωράει καμιά αμφιβολία.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι και το γεγονός, ότι ανάμεσα στις χιλιάδες των πόλεων που υπήρχαν, ο Θεός στην πρόνοιά Του, διάλεξε την μικρή πολίχνη της Ιουδαίας, την Βηθλεέμ, για να γεννηθεί ο απεσταλμένος Μεσσίας. Ίσως μάλιστα να μην είναι τυχαίο, ότι από εκεί προήλθε ο Ιησούς, «ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», αφού Βηθλεέμ σημαίνει Οίκος Άρτου.  

ΣΤΟ σημείο αυτό αξίζει να μνημονεύσουμε ακόμα κάποια λόγια του Ιησού Χριστού, που παρόμοια ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΞΕΣΤΟΜΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΙΓΕΛΟΣ.

«Σεις είσθε εκ των κάτω, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ · σεις είσθε εκ του κόσμου τούτου, ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ.  24 Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών· διότι ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΥΜΩΝ.» (Ιωάν.8:23-24)

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΟΔΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού. (Ιωάν.14:6)

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΘΥΡΑ δι’ εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. (Ιωάν.10:9)   

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. (Ιωάν.8:12)  

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει·(Ιωάν.11:25)

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ το Α και το Ω, η ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ, λέει ο Κύριος, ο Ων και ο Ην και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ. (Αποκ.1:8) ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ (από το βιβλίο του Σπύρου Φίλου “οι προφητείες της Βίβλου”)

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Σχόλια