Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από τον οίκο του Δαυίδ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Ώμοσεν ο Κύριος αλήθειαν προς τον Δαβίδ, δεν θέλει αθετήσει αυτήν, Εκ του καρπού του σώματός σου θέλω θέσει επί τον θρόνον σου. (Ψαλ.132:11)

Και αλλού πάλι:

Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγείρει εις τον Δαβίδ βλαστόν δίκαιον, και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. (Ιερ.23:5, 33:14-15)

Η ΠΡΩΤΗ προφητεία δίνεται από τον Θεό στον ίδιο τον Δαυίδ τον 11ο π.χ. αιώνα με την υπόσχεση, ότι από τον ίδιο (Εκ του καρπού του σώματός σου) θα προερχόταν ο Κεχρισμένος (ο Χριστός) του Κυρίου! (βλέπε και Ψαλ.132:17)

Η ΔΕΥΤΕΡΗ προφητεία δίνεται στον Ιερεμία το 599 π.χ.. Πέντε αιώνες μετά την εποχή του Δαυίδ και σε μια εποχή μεγάλης ακαταστασίας και αβεβαιότητας, ακόμα και γι αυτήν την ίδια την ύπαρξη του λαού Ισραήλ λόγω εθνολογικών αναστατώσεων, ο Θεός υπενθυμίζει με τον προφήτη, ότι «στις ημέρες που έρχονται» και «σε καιρό που είναι προσδιορισμένος από Εκείνον» θα εκτελέσει τον αγαθόν εκείνον λόγον, τον οποίον ελάλησε περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα! (Ιερ.33:14) Αυτός ο λόγος έλεγε, πως ο «Κεχρισμένος του Κυρίου» η αλλιώς, ο «Βλαστός», ο απόγονος- δηλ. που θ΄ ανεγερθεί εκ του οίκου του Δαυίδ, θα έρθει καιρός, που θα βασιλεύει, θα ευημερεί και θα εκτελεί κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. 

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί….. 31..του Δαβίδ, (Λουκ.3:23)

Και αλλού:

Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ. (Ματθ.1:1)

Κατά τους ευαγγελιστές Λουκά και Ματθαίο, οι ποιο πάνω προφητείες εκπληρώνονται ΜΟΝΟ στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον ευθέως θεωρούν ως απόγονο του Δαυίδ και αποδέκτη των υποσχέσεων του Κυρίου.

Ο Ιησούς, υπήρξε σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση υιός του Ιωσήφ, του άντρα της Μαρίας από την οποία γεννήθηκε. Αλλά και ο Μωσαϊκός νόμος, υπαγόρευε τ’ ΟΝΟΜΑ του υιού, (μπέν) να ορίζεται από τον πατέρα. Δηλαδή Γιός του Τάδε. Π.χ. Μπεν Ιωσήφ /Γιός του Ιωσήφ κ.αλ. Ο Ιησούς λοιπόν, «όπως ενομίζετο», ήταν τέκνο του Ιωσήφ και είχε όλα τα δικαιώματα της γενεαλογίας του Ιωσήφ από τον βασιλιά Δαυίδ, ενώ ήταν «Υιός Θεού»! Πάλι , από την μητέρα Του την Μαρία ο Ιησούς κληρονομεί την ΚΑΤΑΓΩΓΗ του,- όπως άλλωστε συμβαίνει μέχρι σήμερα με τις εβραίες γυναίκες,- ενώ, καθώς δείχνει η έρευνα των ευαγγελιστών, ΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ στο ίδιο οικογενειακό δέντρο ΜΕ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ, πράγμα που κάνει το γεγονός,-την καταγωγή του Ιησού,- ισχυρότερο και αυθεντικότερο. «Ματθ.1:20, Λουκ.1:27»

Αν και με όσα είδαμε φαίνεται ξεκάθαρα, πως η καταγωγή του Ιησού προέρχεται από τον Δαυίδ, όπως άλλωστε το υποσχέθηκε ο Κύριος στον ίδιο, (Ψαλ.132:11) παρόλα αυτά, υπάρχουν κι άλλες σχετικά με το ζήτημα αυτό μαρτυρίες τις οποίες αξίζει να δούμε:

Η μαρτυρία της Μαρίας (εβρ.Μαριάμ) για όσα της είπε ο άγγελος

Ο Λουκάς αναφερόμενος στον χαιρετισμό της Μαρίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, της είπε για τον υιό που θα γεννούσε, πως «ούτος (ο Ιησούς) θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος. «Λουκ.1:32-33»

Ο Ζαχαρίας ο ιερέας επιβεβαιώνει δια του πνεύματος τον προφήτη Ιερεμία λίγους μήνες πριν την γέννηση του Ιησού

Την ίδια περίοδο που η Μαρία περίμενε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του αγγέλου, (Λουκ.1:48) ένας άλλος άνθρωπος του Θεού, ο Ζαχαρίας, προφήτης και ιερέας στον Κύριο, κατά την ημέρα της περιτομής του υιού του Ιωάννη του επονομαζομένου και βαπτιστή, επιβεβαιώνει δια του Πνεύματος λέγοντας, ότι «ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού, και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν τω οίκω Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διά στόματος των αγίων, των απ’ αιώνος προφητών αυτού». (Ιερ.23:5, 33:14-15, Λουκ.1:68-70)

Απλοί άνθρωποι από τον λαό Ισραήλ αποκαλούν τον Ιησού «Κύριο» και «υιό του Δαυίδ

Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γνώριζαν από τις γραφές, ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν θα ήταν υιός του Δαυίδ. Αν και ο Ιησούς τους είχε δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τον εαυτό του και ποιος ήταν, αυτοί, ποτέ δεν πίστεψαν, πως ήταν ο Χριστός του Κυρίου, λόγω της ταπεινής καταγωγής του όντας υιός τέκτονος! Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με κάποιους από τα πλήθη των ανθρώπων που τον ακολουθούσαν… Αυτοί προβληματίζονταν με τον Ιησού και καθώς γνώριζαν που γεννήθηκε έλεγαν, πως «η γραφή δεν είπε, ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από της κώμης Βηθλεέμ, όπου ήτο ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός;» (Ιωάν.7:42) Πολλοί ήταν εκείνοι που σφόδρα ευεργετημένοι απ’ αυτόν, χωρίς να διστάζουν, τον αποκαλούσαν φανερά «Κύριο» και «υιό του Δαυίδ»… (Ματθ.9:27,15:22,21:9)

Τι λέει ο απόστολος Παύλος

Ο απόστολος Παύλος εξ άλλου, βαθύς γνώστης και ο ίδιος των γραφών επισημαίνει,- ενώ μιλούσε σε Ιουδαϊκή συναγωγή,- ότι «από του σπέρματος του Δαυίδ ο Θεός κατά την επαγγελίαν αυτού ανέστησεν (σήκωσε) εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν». (Πράξ. 13:23)

Τέλος, αξίζει να δούμε και τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς για την κατά σάρκα καταγωγή Του

Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός. (Αποκ.22:16)

Σχόλια