Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από την οικογένεια του Ιεσσαί

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:  «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσσαί, και κλάδος θέλει αναβή εκ των ριζών αυτού» ( Ησ.11:1)

«Και πάλιν ο Ησαΐας λέγει· Θέλει είσθαι η ρίζα του Ιεσσαί, Και ο ανιστάμενος διά να βασιλεύη επί τα έθνη· εις αυτόν τα έθνη θέλουσιν ελπίσει.» (Ρωμ.15:12)

Η ποιο πάνω προφητεία έγινε από τον Ησαΐα στο τέλος του 8ο π.χ. αιώνα και αφορούσε την οικογένεια του Ιεσσαί που έζησε στα μέσα του 11ου αιώνα. Άραγε, χίλια χρόνια μετά θα εκπληρωθεί αυτή η εξαγγελία του Κυρίου;

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

«Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων καθώς ενομίζετο, υιός…. , 32 του Ιεσσαί..» (Λουκ.3:23)

Οι προφητείες που αφορούν την γέννηση του Μεσσία, στο εξής προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες από τις προηγούμενες, καθώς μέσα από τις πολυάριθμες οικογένειες της φυλής του Ιούδα διαλέγεται μια και μόνη οικογένεια και μάλιστα μια χωρίς μεγάλο όνομα, ασήμαντη! Απ’ αυτή λοιπόν και από τους απογόνους της, μας παραδίνεται προφητικά, ότι θα προέλθει ο υπεσχημένος Μεσσίας. Με την περιγραφή που δίνεται από τον ευαγγελιστή Λουκά,- που αναφέρεται στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού,- βλέπουμε να γίνεται ακριβώς αυτό!

Σχόλια