Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από την φυλή του Ιούδα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΊΑ:  «Δεν θέλει εκλείψει το σκήπτρον εκ του Ιούδα ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθη ο Σηλώ· και εις αυτόν θέλει είσθαι η υπακοή των λαών». (Γέν. 49:10)

Σε αυτό το κεφ. Του βιβλίου της Γενέσεως εμφανίζεται ο Ιακώβ 1900 χρόνια πριν από την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, να μοιράζει, όπως συνηθιζόταν τότε, πρωτοτόκια (ευλογίες) στους γιούς του,- που σε σημαντικό βαθμό καθόρισαν την μετέπειτα εξέλιξη των δώδεκα φυλών του Ισραήλ,- προσδιορίζοντας τον Ιούδα με την εξαγγελία αυτή, ως αγωγό της μεσσιανικής υποσχέσεως.

Ο Σηλώ θεωρείται σαν ένα όνομα του Μεσσία, που με βάση αυτή την διακήρυξη, θα προερχόταν από την φυλή του Ιούδα, από την οποία θα γεννιόταν ο Δαυίδ και στην συνέχεια ο Ιησούς Χριστός.

Έτσι λοιπόν, γύρω στα 800 π.χ., ο Θεός, υπενθυμίζει στον λαό Ισραήλ όλες τις προηγούμενες εξαγγελίες Του για τον ερχομό του Μεσσία, προσδιορίζοντας με τον προφήτη Μιχαία ακόμα και τον τόπο της Ιουδαίας που θα γεννιόταν.

«Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ· του οποίου αι έξοδοι είναι απ’ αρχής, από ημερών αιώνος». (Μιχ.5:2)

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος, με τα ποιο κάτω σχόλια, δείχνει να ταυτίζει τα γεγονότα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου, με ότι οι γραφές προέλεγαν για το πρόσωπο του Μεσσία!

1 Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες· 2 Που είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν. 3 Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ’ αυτού,4 και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθη παρ’ αυτών που ο Χριστός γεννάται.5 Εκείνοι δε είπον προς αυτόν· Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας· διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου· (Ματθ.2:1-6)

Παρόμοια αναφορά κάνει και ο Ιωάννης, όταν περιγράφοντας τις αντιδράσεις του πλήθους που άκουγε το κήρυγμα του Ιησού λέει, πως έγινε σχήμα μεταξύ τους, αφού πολλοί από αυτούς έλεγαν πως αυτός ήταν ο Χριστός:

«Δεν είπεν η γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από της κώμης Βηθλεέμ, όπου ήτο ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός;»  (Ιωάν.7:42)

Και πολλοί από το πλήθος πίστεψαν σ’ αυτόν, και έλεγαν ότι: «Όταν έρθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα από τούτα τα θαύματα, που αυτός έκανε;»  (Ιωάν.7:31)

Είναι να θαυμάζει κανείς, όταν βλέπει με πόση σχολαστική ακρίβεια δόθηκαν αυτές οι τόσο σημαντικές πληροφορίες για μελλοντικά γεγονότα που αφορούσαν τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, καθώς και την υπέροχη εκπλήρωσή τους.

Τέλος, σε ότι εξετάζουμε, ας υπογραμμίσουμε δύο σημεία.

Πρώτον: Από τις δώδεκα φυλές επιλέγεται μία και μόνη από την οποία θα προερχόταν ο Μεσσίας, η φυλή του ΙΟΥΔΑ και δεύτερον: ΔΕΝ διαλέγεται η φυλή του πρωτότοκου Ρουβήν, ΟΥΤΕ η φυλή του αγαπητού και εκλεκτού Ιωσήφ, έτσι που ν’ αποκλειστεί κάθε ανθρώπινος συλλογισμός η προτίμηση.

Σχόλια