Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από το γενεαλογικό δέντρο του Ισαάκ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

«Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, Ας μη φανή σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου (του Ισμαήλ) και περί της δούλης σου (της Άγαρ)· κατά πάντα όσα είπη προς σε η Σάρρα, άκουε τους λόγους αυτής· διότι εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα..» ( Γέν.21:12)

Η εξαγγελία αυτή αν κι έγινε δύο χιλιάδες χρόνια προ του Χριστού, διαχώρισε με σχολαστικότητα την γενεαλογική γραμμή των απογόνων του Μεσσία.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

«Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων καθώς ενομίζετο, υιός του Ιωσήφ…του Ισαάκ, του Αβραάμ…» (Λουκ.3:23-34)

Είναι αξιοσημείωτη η επακριβής εκπλήρωση της προφητείας μέσω του γενεαλογικού δέντρου του Ισαάκ και όχι του Ισμαήλ. Για δύο χιλιάδες χρόνια ο Θεός επιβλέπει ότι έχει προκαθορίσει με τέτοια ακρίβεια, ώστε να μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα σε τυχόν άλλους απογόνους. ‘Έτσι και στην παράθεση από τον ευαγγελιστή Ματθαίο των απογόνων του Αβραάμ η αλλιώς των προγόνων του Ιησού (Ματθ.1:1-18) διαπιστώνουμε το ίδιο, όπως και σε ότι περιγράφει ο Λουκάς, αφού δεν βλέπουμε πουθενά να συμπεριλαμβάνεται ο Ισμαήλ . Το γιατί συμβαίνει αυτό μας το εξηγεί ο απόστολος Παύλος.

Ο απόστολος Παύλος ερμηνεύοντας το χωρίο «…εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα..» (Γέν.21:12) ΛΕΕΙ ότι «τα παιδιά κατά σάρκα, αυτά, ΔΕΝ είναι παιδιά τού Θεού· αλλά, τα παιδιά της υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα». (Ρωμ.9:8)

Για τον Κύριο αυτό που είχε σημασία, ήταν οι υποσχέσεις Του προς τον Αβραάμ να περάσουν στον Ισαάκ που ο ίδιος του υποσχέθηκε να του δώσει, πράγμα που έγινε με θαυμαστό τρόπο και όχι στον Ισμαήλ, που έκανε με την δούλη του την Άγαρ, αφού γνώριζε, πως ήταν ο καταλληλότερος να διαχειριστεί ότι θα του χάριζε…. (βλέπε στο παράδειγμα του Ησαυ)

Ο Παύλος καταπιάστηκε αρκετά με το ζήτημα αυτό ώστε να καταλήξει λέγοντας με βεβαιότητα, πως «κι εμείς, αδελφοί, (οι χριστιανοί) όπως και ο Ισαάκ, είμαστε παιδιά της υπόσχεσης». ΔΕΝ είμαστε παιδιά της δούλης (Άγαρ), αλλά της ελεύθερης (Σάρας). (Γαλ.4:2831) Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει, πως άλλοτε ήμασταν γιοί της αμαρτίας. Τώρα όμως, καθώς είμαστε ελεύθεροι, μπορούμε να λάβουμε την υιοθεσία και να γίνουμε κληρονόμοι του Θεού διά του Χριστού!

Σχόλια