Η δράση του Μεσσία θ’ άρχιζε από την Γαλιλαία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

1 Δεν θέλει είσθαι όμως τοιούτον θάμβωμα εις την γην την τεθλιμμένην· εν τοις προτέροις καιροίς εξουθένωσε την γην Ζαβουλών και την γην Νεφθαλείμ· εν δε τοις υστέροις έκαμεν ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, την Γαλιλαίαν των εθνών. 2 Ο λαός ο περιπατών εν τω σκότει είδε φως μέγα· εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ’ αυτούς. (Ησ.9:1-2)

Η προφητεία έγινε το 740 π.χ. και μάλλον ήταν ανεξήγητο το περιεχόμενο της διακήρυξης αυτής του προφήτη για τους Ισραηλίτες. Τι θα συνέβαινε δηλαδή για να λάβουν χώρα «ένδοξα» γεγονότα στην περιοχή αυτή; Ποιο ήταν τον «φως» που θα έβλεπε ο λαός και μάλιστα «μέγα φως»; Μήπως ο Θεός σχεδίαζε νέες ανακατατάξεις στα προνόμια των φυλών του Ισραήλ;

Η ΕΠΛΗΡΩΣΗ:

12 Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν. 13 Και αφήσας την Ναζαρέτ ήλθε και κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν τοις ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ.14 Διά να πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου του προφήτου λέγοντος·15 Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλείμ, κατά την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών.16 Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπω και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν εις αυτούς. Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη· Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. (Ματθ.4:12-17)

ΜΕ την εκπλήρωση της προφητείας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού όλα γίνονται αντιληπτά και ξεκάθαρα. Τα λόγια εκείνου είναι «φως» και μάλιστα το μεγαλύτερο που μπορεί να υπάρξει. «Μέγα φως». Είναι λοιπόν προνομιούχοι όσοι το είδαν ΤΟΤΕ, και όσοι το δέχτηκαν ΤΩΡΑ.

Η εμφάνιση του Μεσσία εκεί, η έναρξη της σταδιοδρομίας Του, το ξετύλιγμα των θείων σχεδίων, οι υπέροχες αποκαλύψεις Του, όλα αυτά αποτελούν τα «ένδοξα» γεγονότα που δεν περιορίζονται μόνο στην γη Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, μα εκτείνονται γεωγραφικά σε ολόκληρη την οικουμένη και χρονικά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αξιόλογη η προφητεία αλλά το ίδιο και η εκπλήρωσή της.

Σχόλια