Το πανανθρώπινο έργο του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

και είπε,-ενν.ο Κύριος- Μικρόν είναι το να ήσαι δούλός μου διά να ανορθώσης τας φυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρης το υπόλοιπον του Ισραήλ· θέλω προσέτι σε δώσει φως εις τα έθνη, διά να ήσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. (Ησ.49:6)

Και τα έθνη θέλουσιν ελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψιν της ανατολής σου. (Ησ.60:3)

Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα· ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· έθεσα το πνεύμά μου επ’ αυτόν· θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. (Ησ.42:1)

Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη, και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάττει και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού, φως των εθνών· 7 διά να ανοίξης τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλης τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότει εκ του οίκου της φυλακής. (Ησ.42:6-7,επίσης 35:5-6)

Και θέλω φέρει τους τυφλούς δι’ οδού την οποίαν δεν ήξευρον, θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον· το σκότος θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. (Ησ.42:16)

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Δεν είναι λίγες οι προφητείες που υποστηρίζουν  ότι ο Μεσσίας ΔΕΝ ήρθε μόνο για τον λαό Ισραήλ, όπως κακώς υποστηρίζεται αλλά και για ΟΛΑ τα έθνη.

Ο Ιωάννης ο ευαγγελιστής, μαθητής και απόστολος του Κυρίου μας καταθέτει με βάσει την δική του εμπειρία  στο ευαγγέλιό του, στις επιστολές του και στο βιβλίο της αποκάλυψης, πως ο Μεσσίας ΗΡΘΕ για να είναι ΑΥΤΟΣ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ « ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΑΟ, ΕΘΝΟΣ, ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ» (Αποκ.5:9) και πως τα πάντα απ’ όσα έλεγαν οι προφήτες της Π.Δ. – με προεξάρχοντα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον οποίον σημειωτέον δεν αμφισβητούσε κανένας,- εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού!

Ο Λόγος του Θεού ΕΙΝΑΙ «το φώς το αληθινό»

1 Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος….Πάντα δι’ αυτού έγειναν…Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων….Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης·ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι’ αυτού….Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει ΠΑΝΤΑ άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. (Ιωάν.1:1-14)

 Τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός

Εκτός από την μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή και των μαθητών, ο ίδιος ο Ιησούς έλεγε για τον εαυτόν Του, πως ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! (Ιωάν.8:12) Βέβαια, μέχρι σήμερα, ΔΕΝ έχουμε δει ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο να έχει ισχυριστεί κάτι παρόμοιο κάνοντας ταυτόχρονα, ότι θαυμαστά έκανε ο Ιησούς Χριστός.

Όσοι ΤΟΝ δέχονται ΔΕΝ περπατούν μόνοι τους πλέον στο σκοτάδι αλλά ΜΑΖΙ με τον Ιησού στο φως της ζωής… (Ιωάν.8:12,12:46)

Αυτοί που τον πιστεύουν είναι όσοι έχουν ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ από τον Θεό! Αυτοί ΒΛΕΠΟΥΝ το ΦΩΣ της ζωής, τον ΛΟΓΟ που έγινε σαρξ και κατοικεί ανάμεσά τους, αυτοί που ΘΕΩΡΟΥΝ την δόξα ΤΟΥ, «δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». (Ιωάν.1:14) ΟΙ ΙΔΙΟΙ είναι πάλι, που φροντίζουν για όσο καιρό το ΦΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,(;) να μην ΤΟΝ χάσουν από τα μάτια τους!!! (Ιωάν.9:5)

Αλλά και οι απόστολοι των εθνών Παύλος και Βαρνάβας, μιλώντας με θάρρος στους Ιουδαίους έλεγαν

Εις εσάς πρώτον ήτο αναγκαίον να λαληθή ο λόγος του Θεού· αλλ’ επειδή απορρίπτετε αυτόν και δεν κρίνετε εαυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού, στρεφόμεθα εις τα έθνη· 47 διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, λέγων· Σε έθεσα φως των εθνών, διά να ήσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. (Πράξ.13:46)

Απολογούμενος ο Παύλος την καλή ομολογία όταν χρειάστηκε ενώπιο του βασιλέως Αγρίππα και πολλών εθνικών έλεγε, όσα και ο Μωυσής και οι προφήτες είχαν διακηρύξει στο παρελθόν «για ότι ο Χριστός έμελλε να πάθη, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών μέλλει να κηρύξη φως εις τον λαόν και εις τα έθνη. (Πράξ.26:23)

Με τις επεμβάσεις του Θεού να  γίνονται όλο και περισσότερο θαυμαστές, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας ήταν αδύνατον να μένει περιχαρακωμένο στα μέρη του Ισραήλ και ν’ αποτελεί υπόθεση μόνο των Εβραίων. Οι απόστολοι καθώς και οι μαθητές του Ιησού στο σύνολό τους, στην αρχή δεν γνώριζαν πώς να διαχειριστούν την εξάπλωση του ευαγγελίου, αφού οι παραδόσεις τους απαγόρευαν να έρχονται σε επαφή με τους Εθνικούς. Οδηγήθηκαν όμως με διάφορους τρόπους από το Πνεύμα το Άγιο, υλοποιώντας έτσι το πρόγραμμα του Θεού που ήθελε «να λύεται ο μεσότοιχος του φραγμού», (Εφεσ.2:14) και με επικεφαλής αρχικά τον Πέτρο, ο Χριστός δια του κηρύγματος εγχέεται εις τα έθνη, μεταφέρεται παντού και δέχονται αυτόν μετά χαράς βαπτιζόμενοι στ’ όνομα  Του…. (ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ: Το σχέδιο του Θεού για την επιστροφή των εθνών)

Ένα τελευταίο σχόλιο

Παρατηρούμε με ότι εκθέσαμε ποιο πάνω, τον θαυμαστό τρόπο που ο Θεός έδωσε τις προφητείες για τον Μεσσία και πως μέσα στον ιστορικό χώρο οι προφητείες αυτές, η μία ύστερα από την άλλη, πραγματοποιήθηκαν κατά γράμμα, ταυτιζόμενες ΑΠΟΛΥΤΑ με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή είναι βιβλίο θεόπνευστο και οι πληροφορίες του διαφωτίζουν το παρελθόν, εξηγούν το παρόν και ρίχνουν άπλετο φώς στο μέλλον…Υπ΄αυτή την έννοια, ευτυχισμένος και ρεαλιστής ο άνθρωπος που το μελετάει και το συμβουλεύεται.

Άλλες πηγές: προφητείες της βίβλου του Σπ. Φίλου

Σχόλια