Ποιο είναι το Πνεύμα το Άγιο

Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει όλες τις ιδιότητες μιας προσωπικότητας. Βάζει δηλαδή σε εφαρμογή, εκτελεί, διεξάγει, επιχειρεί, πραγματοποιεί, καρποφορεί. Κανενός η θέληση δεν θα μπορούσε να βάλει σε εφαρμογή η να πραγματοποιήσει οτιδήποτε, χωρίς ο ίδιος να συμμετέχει με τον οποιοδήποτε τρόπο  στην δραστηριότητά του αυτή. Ως εκ τούτου να διευκρινήσουμε ότι:

 Το Πνεύμα το Άγιο ΔΕΝ είναι κάποια δύναμη αλλά ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ που ενεργεί με δύναμη.

Π.χ. διαβάζουμε:

Σε ερώτηση της Μαριάμ για το πώς θα συλλάβει, αφού δεν είχε συζυγικές σχέσεις: ο άγγελος της αποκρίθηκε·

«Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει..» (Λουκ.1:35) (Όταν δηλ. το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού σε καλύψει…)

-Ο Ιωάννης ο βαπτιστής στο κήρυγμά του για τον Ιησού έλεγε:

αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί (Ματθ.3:11) (εδώ η δύναμη του Πνεύματος έχει το στοιχείο της φωτιάς, θα είναι δηλ. ζέοντες στο πνεύμα)

-Ο Ιησούς μετά από τον πειρασμό Του στην έρημο από τον Διάβολο:

«..Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν..»(Λουκ.4:14) (Δηλ. γεμάτος με δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο)

Ο Ιησούς μετά την ανάστασή Του, όταν εμφανιζόταν για 40 μέρες στους μαθητές μεταξύ άλλων τους έλεγε:

«Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς· σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους. (Λουκ.24:49)

(Δηλ. Θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας μου…εννοεί το Πνεύμα το Άγιο. Εσείς καθίστε στην Ιερουσαλήμ ωσότου ο Θεός σας οπλίσει με την δύναμή Του)

-Σ’ ερώτηση των μαθητών, για το πότε αποκαθίσταται η βασιλεία στον Ισραήλ:

«αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες…» (Πράξ.1:8) (Δηλ.,στο εδάφιο αυτό όχι μόνο εννοεί αλλά ορίζει ξεκάθαρα, ότι θα έπερναν δύναμη όταν θα ‘ρχόταν το Άγιο Πνεύμα σ’ αυτούς …)

-Την ημέρα της Πεντηκοστής:

«..επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας». (Πράξ.4:31)

(Δηλ. στην παρουσία Του Πνεύματος σείσθηκε ο τόπος και όλοι πλημμύρισαν ΑΠΟ Το Άγιο Πνεύμα ΚΑΙ κήρυτταν τον λόγο του Θεού ΜΕ θάρρος.Εδώ η δύναμη του πνεύματος έχει το στοιχείο του θάρρους, κάτι που δεν είχαν οι μαθητές πριν από την πλήρωσή τους με Πνεύμα Άγιο)

 -Ο απόστολος Πέτρος καθώς κήρυττε στο σπίτι του Κορνηλίου έλεγε:

«πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν, όστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων…» (Πράξ.10:38) (Δηλ. πως Τον έχρισε ο Θεός ΜΕ Πνεύμα Άγιο ΚΑΙ δύναμη)

Ο απόστολος Παύλος, σε ένα σύνολο από πολλά διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, αναφέρει ξεχωριστά το «Άγιο Πνεύμα», από τη «δύναμη τού Θεού.» Αν το Άγιο Πνεύμα  ήταν μόνο η δύναμη τού Θεού, δεν θα τ’ ανέφερε και τα δύο, γιατί θα ήταν πλεονασμός.

 -Έλεγε επί παραδείγματι ο Παύλος για τον Ιησού, ότι:

«απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιωσύνης» (Ρωμ.1:4 )

(δηλ., αποδείχθηκε Υιός Θεού ΜΕ δύναμη ΑΠΟ το Πνεύμα που αγιάζει …)

 -Η αποστολική δράση του Παύλου γινόταν: 

«με δύναμιν σημείων και τεράτων, με δύναμιν του Πνεύματος του Θεού…»(Ρωμ.15:19)

(δηλ. με μεγάλα σημεία  και θαύματα , ΜΕ την δύναμη ΤΟΥ Πνεύματος ΤΟΥ Θεού. Εδώ φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δύναμη τού Θεού, αλλά ΕΧΕΙ την δύναμη τού Θεού, ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ.)

-Ο Παύλος έλεγε για το κήρυγμα του:

«και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπειστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξιν Πνεύματος και δυνάμεως» (Α΄Κορ.2:4)

(δηλ. το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει αλλά στην πεποίθηση που γενούν τα χαρίσματα του Πνεύματος ΚΑΙ η δύναμη του Θεού.)

ΚΑΙ αλλού πάλι λέει. (..συστήνουμε τους εαυτούς  μας  ΜΕ την φώτιση του Πνεύματος του Αγίου, ΜΕ την δύναμη του Θεού…)(Β΄Κορ.6:7 ) 

Αυτό που επίσης παρατηρούμε στα πιο πάνω εδάφια , καθώς και σ’ εκείνα που ακολουθούν, είναι πως η δύναμη του Πνεύματος ενεργείται (φαίνεται) με τρόπο ώστε οι λαμβάνοντες  Πνεύμα Άγιο είναι ζέοντες στο Πνεύμα, έχουν παρρησία, την ικανότητα να κηρύττουν ( λόγο σοφίας), άφθονη πρόσβαση σε γνώση Θεού (λόγο γνώσεως), την δυνατότητα να κάνουν θαύματα, να θεραπεύουν κ.αλ. ενώ και το ποιο σημαντικό, επεμβαίνει δυναμικά στην ανακαίνιση του εσωτερικού ανθρώπου με στόχο τον αγιασμό και τελικό σκοπό την σωτηρία του. Π.χ.

-Ο απόστολος Παύλος έλεγε για την αγάπη του Χριστού και το μυστήριο της σωτηρίας: 

«διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον»(Εφεσ.3:16) 

(δηλ. παρακαλάω τον Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο)

-ΓΙΑ τον Παύλο η περίσσια ελπίδα πηγάζει από το Πνεύμα το Άγιο: 

«Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης διά της πίστεως, ώστε να περισσεύητε εις την ελπίδα διά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου».(Ρωμ.15:13)

Ο δε ΚΑΡΠΟΣ του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος. (Γαλ.5:22,23) (τα χαρακτηριστικά αυτά, που πρέπει υποχρεωτικά ο άνθρωπος του Θεού να έχει, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ανευ του οποίου δεν θα δυνηθεί ποτέ ν’ αποκτήσει!)

Προσοχή! Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Χριστός και o Θεός είναι δύναμη. τι εννοεί…

Ο Θεός η δύναμή μας:

Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη εν ταις θλίψεσι.(Ψαλ.46:1)

-Ο Χριστός του Θεού δύναμη:

εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν·(Α΄Κορ.1:24)

Πολλοί άνθρωποι του χριστιανικού κόσμου, συγχέουν μάλλον από έλλειψη γνώσεως τον Θεό, με μια ‘ανωτέρα δύναμη’ χωρίς να δίνουν σημασία στο πρόσωπο από το οποίο πηγάζει η δύναμη, παρ’ όλα αυτά  κανείς με απόλυτο τρόπο δεν τολμά να πει, ότι ο Θεός και ο Χριστός επειδή είναι δύναμη είναι κάτι το απρόσωπο.Είναι δύναμη αλλά έχουν και προσωπικότητα. Το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιο. Δίνει δύναμη, ενεργεί με δύναμη, φανερώνεται με αυτό η δύναμη του Θεού, όμως έχει προσωπικότητα.

Καμιά από τις γνωστές ενέργειες, όπως η αιολική η ηλεκτρική η πυρηνική κ.αλ. δεν παράγονται από μόνες τους εάν δεν κινηθούν διαδικασίες τις οποίες κάποιος θα πρέπει να προκαλέσει. Αυτός ο κάποιος δεν μπορεί να είναι άλλος από ένα η περισσότερα πρόσωπα. Είναι φανερό λοιπόν, πως μια απρόσωπη δύναμη δεν θα μπορούσε ΠΟΤΕ να δωρίσει οτιδήποτε και μάλιστα, από εκείνα που Το Πνευμα το Άγιο χορηγεί, αφού

Έχει ΘΕΛΗΣΗ και κατά την ΚΡΙΣΗ του διανέμει χαρίσματα

-Στον καθένα ΔΩΡΙΖΕΤΑΙ η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων: 

Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. 8 Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, 9 εις άλλον δε πίστις διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων διά του αυτού Πνεύματος, 10 εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών.’(Α΄Κορ.12:7-11)

-ΧΟΡΗΓΕΙ τα χαρίσματά Του, όπως αυτό ΘΕΛΕΙ στον καθένα χωριστά:

Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει.’ (Α΄Κορ.12:11)

 -Σ’ άλλους ΈΔΩΣΕ το χάρισμα της γλωσσολαλιάς και σ’ άλλους προφητεία

‘Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ’ αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ’ αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον.(Πράξ.19:6)

Και θέλει επέλθει επί σε πνεύμα Κυρίου, και θέλεις προφητεύσει μετ’ αυτών και θέλεις μεταβληθή εις άλλον άνθρωπον. (Α΄Σαμ.10:6,10,16:14)

Η επίθεση των χειρών. Ένα χάρισμα το οποίο χρησιμοποιεί ο απόστολος Παύλος για να λάβουν Πνεύμα  Άγιο 12 μαθητές τους οποίους συναντά στην Έφεσο. 

-Τίποτα δεν γίνεται έξω από την ΘΕΛΗΣΗ του Πνεύματος του Αγίου

Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. (Ζαχ.4:6)

-Χείρ Κυρίου εστάθη επ’ εμέ· και με εξήγαγεν ο Κύριος διά Πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ήτο πλήρης οστέων.(Ιεζ.37:1 ) 

-Και θέλω δώσει το πνεύμά μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη υμών, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα, λέγει Κύριος. (Ιεζ. 37:14)

‘Εχει αντίληψη και λογική κρίση

το Πνεύμα το Άγιο ΓΝΩΡΙΖΕΙ το σωστό και ΔΙΝΕΙ κατευθύνσεις……..

Διότι εφάνη εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς να μη επιβάλλωμεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων, (Πράξ.15:28)

το Πνεύμα το Άγιο ΘΕΤΕΙ επισκόπους για να ποιμαίνουν την εκκλησία……. 

Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, διά να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος. (Πράξ.20:28)

Έχει ικανότητα να Γνωρίζει

Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ειμή το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτώ; Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ειμή το Πνεύμα του Θεού. (Α΄Κορ.2:11)

Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον, υιέ ανθρώπου, και ειπέ προς το πνεύμα, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ελθέ, Πνεύμα, εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσησον επί τους πεφονευμένους τούτους και ας αναζήσωσι. (Ιεζ.37:9)

Αποκαλύπτει

-και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου ότι δεν θέλει ιδεί θάνατον, πριν ίδη τον Χριστόν του Κυρίου.(Λουκ 2:26) 

-Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά διά του Πνεύματος αυτού· επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. (Α΄Κορ.2:10) (Το “ημάς” αναφέρεται στους μαθητές του Χριστού και σε όσους πιστεύουν στον λόγο τους)

-Αλλ’ ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς.(Α΄Κορ.2:12) (όσοι πιστεύουν στον Χριστό, λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο για να γνωρίσουν και να γευτούν τα δώρα του Θεού)

-Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού· διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται.(Α΄Κορ.2:14) (Δηλ. τα πνευματικά γίνονται ευδιάκριτα υπό του Πνεύματος ΜΟΝΟ στούς πνευματικούς, στους σωσμένους)

-Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου· ιδού, εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφ’ υμάς, θέλω σας κάμει να νοήσητε τους λόγους μου. (Παρ.1:23) (Δηλ.όποιος μετανοεί κι επειστρέφει στον Θεό, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο κι εννοεί το μυστήριο του Χριστού)

Και θέλω εμβάλει εν υμίν το Πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου και να φυλάττητε τας κρίσεις μου και να εκτελήτε αυτάς.(Ιεζ. 36:27) (Δηλ. το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνει ο πιστός όχι μόνο να εννοεί τον Λόγο του Θεού αλλά και να τον κάνει πράξη στην ζωή του, στην καθημερινότητά του.)

Μιλάει 

ΜΙΛΑΕΙ με το στόμα των ανθρώπων του Θεού:

μη προμεριμνάτε τι θέλετε λαλήσει, μηδέ μελετάτε, αλλ’ ό,τι δοθή εις εσάς εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε· διότι δεν είσθε σεις οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. (Μάρκ.13:11, Πράξ.13:2)

ΜΙΛΑΕΙ στ’ αυτιά των ανθρώπων του Θεού:

Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππον· Πλησίασον και προσκολλήθητι εις την άμαξαν ταύτην.’Επίσης (Πράξ.8:29,10:19, 11:12)

Μαρτυρεί τον Χριστόν

ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, ΑΥΤΟΣ μαρτυρεί το μυστήριο του Χριστού και του σταυρού: (Ιωάν.15:26)

‘Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού.’ Επίσης (Ιωάν.16:13, Παρ. 1:23)

Εκείνος θα φανερώσει την δική μου δόξα:

Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς (Ιωάν.16:14)

Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, 8 μη σκληρύνητε τας καρδίας σας…(Εβρ.3:7) (Δηλ. Σήμερα που ακούτε το Πνεύμα το Άγιο μην γίνεστε σκληροί..!)

Επιβλέπει το έργο του Χριστού

σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε διά του Πνεύματος ότι έμελλε να γείνη μεγάλη πείνα καθ’ όλην την οικουμένην· ήτις και έγεινεν επί Κλαυδίου Καίσαρος.(Πράξ.11:28)

πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλει λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι.(Πράξ.20:23) 

Και ευρόντες τους μαθητάς, εμείναμεν αυτού επτά ημέρας· οίτινες έλεγον προς τον Παύλον διά του Πνεύματος να μη αναβή εις Ιερουσαλήμ.(Πράξ.21:4) 

και ελθών προς ημάς, έλαβε την ζώνην του Παύλου και δέσας τας χείρας εαυτού και τους πόδας είπε· Ταύτα λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Τον άνδρα, του οποίου είναι η ζώνη αύτη, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει εις τας χείρας των εθνών.(Πράξ.21:11) 

Ακούει ΚΑΙ Αναγγέλλει τα μέλλοντα

-‘Όταν δε έλθη ΕΚΕΙΝΟΣ, το Πνεύμα της αληθείας, ….αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. (Ιωάν.16:13)

-Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια·(Πράξ.2:17 & Ιωήλ 2:28)

Το Άγιο Πνεύμα Διδάσκει και Υπενθυμίζει

-Διότι το Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπητε.(Λουκ.12:12) 

-Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.(Ιωάν.14:26 )

-Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθή η γραφή αύτη, την οποίαν προείπε το Πνεύμα το Άγιον διά στόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, όστις έγεινεν οδηγός εις τους συλλαβόντας τον Ιησούν,(Πράξ.1:16 ) 

-Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν·(Ιωάν.16:13 )

-Ασύμφωνοι δε όντες προς αλλήλους ανεχώρουν, αφού ο Παύλος είπεν ένα λόγον, ότι καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιον προς τους πατέρας ημών διά Ησαΐου του προφήτου, (Πράξ.28:25) 

-Τα οποία και λαλούμεν ουχί με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. (Πράξ.28:25) 

Καθοδηγεί

Δίδαξόν με να κάμνω το θέλημά σου· διότι συ είσαι ο Θεός μου· το Πνεύμα σου το αγαθόν ας με ΟΔΗΓΗΣΕΙ εις οδόν ευθείαν.(Ψαλ.143:10) 

-Τότε ο Ιησούς ΕΦΕΡΘΗ υπό του Πνεύματος εις την έρημον διά να πειρασθή υπό του διαβόλου,(Ματθ. 4:1, Μάρκ.1:12)

-Και ΗΛΘΕ διά του Πνεύματος εις το ιερόν…(Λουκ.2:27 ) 

-Μέχρι της ημέρας καθ’ ην ανελήφθη, αφού διά Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς εις τους αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν·(Πράξ.1:2) 

-Ούτοι λοιπόν πεμφθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου, κατέβησαν εις την Σελεύκειαν και εκείθεν απέπλευσαν εις την Κύπρον,(Πράξ.13:4) 

-Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γην της Γαλατίας, επειδή εμποδίσθησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσι τον λόγον εν τη Ασία,(Πράξ.16:6) 

Ελέγχει

-Και ελθών εκείνος θέλει ΕΛΕΓΞΕΙ τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως (Ιωάν.16:8)

-Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχων συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησίν μου εν Πνεύματι Αγίω(Ρωμ.9:1 )

-Όταν εκπλύνη ο Κύριος την ακαθαρσίαν των θυγατέρων της Σιών και καθαρίση το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσου αυτής ΔΙΑ Πνεύματος κρίσεως και ΔΙΑ Πνεύματος καύσεως.(Ησ.4:4) 

-Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα· ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· έθεσα το Πνεύμα μου επ’ αυτόν· θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη.(Ησ.42:1) 

-Και θέλω εμβάλει εν υμίν το Πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου και να φυλάττητε τας κρίσεις μου και να εκτελήτε αυτάς.(Ιεζ. 36:27) 

-Και έδωκας εις αυτούς το αγαθόν σου πνεύμα, διά να συνετίζη αυτούς·…(Νεεμ.9:20 ) 

Μας βοηθεί, Ικετεύει για μας, έχει φρόνημα, παρηγορεί

(Πράξ.9:31) Αι μεν λοιπόν εκκλησίαι καθ’ όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και διά της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο.

(Ρωμ.8:26) Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών· επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλ’ αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων· 27 ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων.

(Εφεσ.6:18) προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων,

Προσβάλλεται όταν κακολογείται και εμπαίζεται

(Ματθ.12:31) Διά τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους·

(Ματθ.12:32) και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι.

(Μάρκ.3:29) όστις όμως βλασφημήση εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει συγχώρησιν εις τον αιώνα, αλλ’ είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης·

(Μάρκ.3:30) διότι έλεγον, Πνεύμα ακάθαρτον έχει.

(Πράξ.5:3) Είπε δε ο Πέτρος· Ανανία, διά τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσης από της τιμής του αγρού;

(Ψαλ.106:33) διότι παρώργισαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησεν αστοχάστως διά των χειλέων αυτού.

Πειράζεται από την κακή διαγωγή μας

(Πράξ.5:9) Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν· Διά τι συνεφωνήσατε να πειράζητε το Πνεύμα του Κυρίου;

Λυπάται 

(Ησ.63:10 ) Αυτοί όμως ηπείθησαν και ελύπησαν το άγιον πνεύμα αυτού· διά τούτο εστράφη ώστε να γείνη εχθρός αυτών, αυτός επολέμησεν αυτούς.

(Εφεσ.4:30) Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως.

Η φύση του Αγίου Πνεύματος

Η Αγία Γραφή αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο σαν πρόσωπο Θείο. Του αποδίδει Θείες Ιδιότητες όπως:

Αιωνιότητα

(Εβρ.9:14 ) είναι Πνεύμα αιώνιο

πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, όστις διά του Πνεύματος του αιωνίουπροσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν,…….

Αγιότητα

(Ρωμ.1:4) και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιωσύνης διά της εκ νεκρών αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών,

(Ησ.63:11 ) Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, τον Μωϋσήν, τον λαόν αυτού, λέγων, Που είναι ο αναβιβάσας αυτούς από της θαλάσσης μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού; που ο θέσας το άγιον αυτού πνεύμα εν τω μέσω αυτών;

Παντογνωσία

(Ιωάν.14:26)  διδάσκει

ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.

(Ιωάν.16:13) ερμηνεύει, αναγγέλλει τα μέλλοντα

Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.

(Α΄Κορ.2:10) ερευνά τα βάθη του Θεού και αποκαλύπτει

Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά διά του Πνεύματος αυτού· επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού.

Πανταχού παρουσία

(Εβρ. 4:13) και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς ον έχομεν να δώσωμεν λόγον.

(Παρ. 15:11) Ο άδης και η απώλεια είναι έμπροσθεν του Κυρίου· πόσω μάλλον αι καρδίαι των υιών των ανθρώπων;

(Ψαλμ.139:2-13) 2 Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσίν μου· νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν.
 3 Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσας τας οδούς μου γνωρίζεις.
 4 Διότι και πριν έλθη ο λόγος εις την γλώσσαν μου, ιδού, Κύριε, γνωρίζεις το παν.
 5 Με περικυκλόνεις όπισθεν και έμπροσθεν, και έθεσας επ’ εμέ την χείρα σου.
 6 Η γνώσις αύτη είναι υπερθαύμαστος εις εμέ· είναι υψηλή· δεν δύναμαι να φθάσω εις αυτήν.
 7 Που να υπάγω από του πνεύματός σου; και από του προσώπου σου που να φύγω;
 8 Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί· εάν πλαγιάσω εις τον άδην, ιδού, συ.
 9 Εάν λάβω τας πτέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης,
 10 και εκεί θέλει με οδηγήσει η χειρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί.
 11 Εάν είπω, Αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει, και η νυξ θέλει είσθαι φως περί εμέ·
 12 και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σού· και η νυξ λάμπει ως η ημέρα· εις σε το σκότος είναι ως το φως.
 13 Διότι συ εμόρφωσας τους νεφρούς μου· με περιετύλιξας εν τη κοιλία της μητρός μου.

Έχει σχέση με την φυσική δημιουργία

(Ιώβ 26:13 ) Διά του πνεύματος αυτού εκόσμησε τους ουρανούς· η χειρ αυτού εσχημάτισε τον συστρεφόμενον όφιν.

(Ιώβ 33:4 ) Το Πνεύμα του Θεού με έκαμε και η πνοή του Παντοδυνάμου με εζωοποίησεν.

(Ψαλ. 104:30 ) εξαποστέλλεις το πνεύμά σου, κτίζονται, και ανανεόνεις το πρόσωπον της γης.

(Ιεζ. 37:6) και θέλω βάλει εφ’ υμάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ’ υμάς και περισκεπάσει υμάς με δέρμα, και θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.

(Ιεζ. 37:8-10 ) Και είδον και ιδού, νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ’ αυτά και δέρμα περιεσκέπασεν αυτά επάνω· πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτοίς. 9 Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον, υιέ ανθρώπου, και ειπέ προς το πνεύμα, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ελθέ, πνεύμα, εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσησον επί τους πεφονευμένους τούτους και ας αναζήσωσι. 10 Και προεφήτευσα, ως προσετάχθην· και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, στράτευμα μέγα σφόδρα.

(Ησ. 34:16 ) Ζητήσατε εν τω βιβλίω του Κυρίου και αναγνώσατε· ουδέν εκ τούτων θέλει λείψει, ουδέν θέλει είσθαι χωρίς του συντρόφου αυτού· διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε, και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα.

Συμμετέχει στην σωτηρία και την αναγέννηση των ανθρώπων

(Ιωάν.3:5) ο λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο αναγεννούν τον άνθρωπο

Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.

(Τίτ. 3:5 )το Πνεύμα το Άγιο ανακαινίζει τον άνθρωπο δια του λόγου του Θεού

ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος,

(Ρωμ.8:2) το Πνεύμα ελευθερώνει δια της εν Χριστώ διαγωγής μας

Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου.

(Ησ.32:15) ενεργεί αποφέροντας καρποφορία σε αυτόν που το δέχεται

εωσού το πνεύμα εξ ύψους εκχυθή εφ’ ημάς και η έρημος γείνη πεδιάς καρποφόρος, η δε καρποφόρος πεδιάς λογισθή ως δάσος.

(Γαλ.5:22) ο καρπός του Πνεύματος

Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια

(Ησ.11:2) οι επτά ιδιότητες του Πνεύματος που τις μεταδίδει στους σωζομένους

και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ’ αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου·

(Ησ.28:6) και πνεύμα κρίσεως εις τον καθήμενον διά κρίσιν, και δύναμις εις τους απωθούντας τον πόλεμον έως των πυλών.

(Ιεζ.39:29 ) και δεν θέλω κρύψει πλέον το πρόσωπόν μου απ’ αυτών, διότι εξέχεα το πνεύμά μου επί τον οίκον Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός.

(Ιωήλ 2:29) Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά μου.

Συμετέχει στην τελική  ανάσταση των πιστών

(Ρωμ.8:11) Εάν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν.

Συνδέεται στενά με τον Θεό, με τον Χριστό και αναφέρεται ως Θεός

(Ιωάν.15:26) Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού.

(Α΄Κορ.3:16) Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν;

(Α΄Κορ.6:19) Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών;

(Πράξ.5:3 -4) Είπε δε ο Πέτρος· Ανανία, διά τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσης από της τιμής του αγρού; 4 Ενώ έμενε, δεν ήτο σου; και αφού επωλήθη, δεν ήτο εν τη εξουσία σου; διά τι έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; δεν εψεύσθης εις ανθρώπους, αλλ’ εις τον Θεόν.

Το τοποθετεί μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό δίνοντάς του ίση τιμή

(Ματθ.28:19) Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

(Β΄Κορ.13:14 ) Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών· αμήν.

(Αγγ.2:5) Κατά τον λόγον της προς εσάς διαθήκης μου, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, το πνεύμά μου θέλει μένει μεταξύ σας· μη φοβείσθε.

(Α΄Πέτ.4:14) Εάν ονειδίζησθε διά το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ’ υμάς· κατά μεν αυτούς βλασφημείται, κατά δε υμάς δοξάζεται.

γιαννης μαστοράκος

Σχόλια