Οι προφητείες της Αγίας Γραφής

Η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: "Ούτω λέγει Κύριος· Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός· η Ραχήλ, κλαίου...

Προσδιορισμένος ο τόπος γέννησης του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θ...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από τον οίκο του Δαυίδ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Ώμοσεν ο Κύριος αλήθειαν προς τον Δαβίδ, δεν θέλει αθετήσει αυτήν, Εκ του καρπού του...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από την οικογένεια του Ιεσσαί

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:  «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσσαί, και κλάδος θέλει αναβή εκ των ρ...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από την φυλή του Ιούδα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΊΑ:  «Δεν θέλει εκλείψει το σκήπτρον εκ του Ιούδα ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτο...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από το γενεαλογικό δέντρο του Ισαάκ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, Ας μη φανή σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί το...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από το σπέρμα του Αβραάμ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες ...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από γυναίκα Ιουδαία στην καταγωγή

Η προφητεία: Γι' αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι· Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει κα...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από γυναίκα παρθένο

Η Προφητεία Γι' αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι· Δέστε, Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ θα συλλάβει και...

Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από γυναίκα

Η προφητεία «..και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σ...