Οι προφητείες της Αγίας Γραφής

Οι ιερείς θα έδιναν τ’ αργύρια της προδοσίας στον κεραμέα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και ο Κύριος είπε σε μένα: Ρίξτα στον κεραμέα, την πολύτιμη τιμή, με την οποία τιμήθ...

Τα αργύρια θα ρίχνονταν στον οίκο του Κυρίου

Η Προφητεία: …έλαβον τα τριάκοντα αργύρια και έρριψα αυτά εν τω οίκω του Κυρίου… (Ζαχ. 11:13) ΣΧΟ...

Θα πουλιόταν για τριάντα αργύρια

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και είπα προς αυτούς, Εάν σας φαίνηται καλόν, δότε μοι τον μισθόν μου· ει δε μη, αρν...

Ο Μεσσίας (Χριστός) θα προδινόταν από φίλο του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Και αυτός ο άνθρωπος, μετά του οποίου έζων ειρηνικώς, επί τον οποίον ήλπισα, όστις έ...

Η δράση του Μεσσία θ’ άρχιζε από την Γαλιλαία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: 1 Δεν θέλει είσθαι όμως τοιούτον θάμβωμα εις την γην την τεθλιμμένην· εν τοις προτέρ...

Το πανανθρώπινο έργο του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: και είπε,-ενν.ο Κύριος- Μικρόν είναι το να ήσαι δούλός μου διά να ανορθώσης τας φυλά...

Ο Μεσσίας θα γινόταν ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής Του Θεού

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Ο λίθος αυτός….έγινε κεφαλή γωνίας και παρά Κυρίου έγεινεν αύτη και είναι θαυμαστή ε...

Ο λαός θ’ αποδοκίμαζε τον Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας· (Ψαλ....

Ο Μεσσίας θα δίδασκε με παραβολές

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου· θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα, τα απ'...

Ο Μεσσίας θα ενεργούσε θεραπείες και θαύματα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη…. η τιμωρί...

Ο Μεσσίας θα εμφορείτο από υπερβολικό ζήλο για το Κύριο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε· και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπε...

Το Πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύ...

Αυτός που θα προετοίμαζε τον δρόμο του Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: 10 Περάσατε, περάσατε διά των πυλών· ετοιμάσατε την οδόν του λαού· επισκευάσατε, επι...

Η φυγή στην Αίγυπτο και η επιστροφή

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Ότε ο Ισραήλ ήτο νήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου...

Η προσκύνηση των Μάγων

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Οι βασιλείς της Θαρσείς και των νήσων θέλουσι προσφέρει προσφοράς· οι βασιλείς της Α...